18 OEC. 1928 2. Machtiging aan B. ell W. tot het houden van verhuringen en verpach tingen in 1929. (Stukken Noi. 28) dlhr. HEBBERS. Wanneer tot verpach ting van gromden, tuingrond, enz. moet werden overgegaan, dan zou ik het D. B. in overweging willen geven dit te dsen feen jaar v-oor liet einde van den pacht te rm'ijn, zulks met het oog op bemes ting enz. VOORZ. Dit gebeurt steeds volgens de gebruikelijke regeling. dhr. HEBBERS. Voor de kleine lui bestaat toch het glevaar dat zij kosten aan wenden voor 'het inbrengen van m)est, ter wijl den grond aan een ander overgaat. VOORZ. Wanneer iemand iets van de gemeente huurt en hij wil dat andermaal wleer inpalchten dan wordt daartoe steeds wildoende g|elegenh!eid gegeven, mits na tuurlijk' de voorwaarden billijk zijn. dhr. HEBBERS. Dut is niet direct mijn bedoeling. dhr. v. LOON. Meermalen is het ge bruik zöio>, dat de huur twee jaar te vren moet worden apgezpgd, waardóór men practisch een huurtermijn van 9 jlUar kan krijgen. dhr. BAZELIER. Is het de bedoeling dat de pachter geiegenh(eid krijgt, om1 weer in te palchten, zonder dat een openbare verpachting plaats heeft Dit acht ik niet geheel juist, want dan hebben ande ren geen gelegenheid om1 mee te dingen. Bij particulieren is de zaak anders. Een particulier kan een bepaalde pachter cm de een of andere reden eens be voordes len; dit staat hem volkomen vrij. Bij de gemeente evenwel is alles gemeenschap pclijit, en daaroim1 mag zulks niet plaats hebben. dhr. v. BERGEN. Wanneer ik het voor stel goed begrijp dan is het de bedoeling V«n B. en W. om een machtiging1 te be- buiien tot het houden van publieke ver pachtingen. Onderhandsche verpachtin- zuiien toch alleen plaats kunnen nebben tril'' t mlaiChtiging van den Raad, Bij Land pacht zou men dus een jaar tevoren pu back kunnen verpachten, waardoor de zaak in orde is. dhr. BAZELIER. Ik meen dat het dOiel van den Voorz. is om wanneer de ge meen te eeng|0|öde pachter heeft, dat B. ten W. dan in de gelegenheid zullen zijn, oe..<e te behouden. VOORZ. M;et goedkeuring van den Raad. dhr. HEBBERS. Dppr mij werd het- 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 90