11 JAN 1928 tegen een subsidie van f 2000. VOORZ. Als de beer Herbers de stukken naziet zal hij zien, dat het verzoek gedagtee- kend is 28 November 1927, We ontvingen het onmiddellijk na de laatste raadsvergadering en daarom hebben B. en W. gemeend het recht streeks naar de financieele commissie,te moeten zenden. Nu ik toch over deze aangelegenheid ben begonnen, wil ik ook even mijn meening naar voren brengen. Ik wil de gegrondheid eener subsidieering buiten beschouwing laten. Ik merk op de eerste plaats den heer Leijs op, dat door de financieele commissie niet wordt voorgesteld een subsidie te verleenen van f 2000 doch een jaarlijksche bijdrage van f 200. B. en W. hebben zich op het standpunt gesteld, dat bij het verleenen van subsidie rekening behoort te worden gehouden met 2 factoren welke we dan tegenover elkaar moeten stellen. Ie. De gemeente staat er niet royaal voor, 2e met de stichting van een kerk te Welberg wordt een groot maatschappelijk belang gediend, dat voor de bewoners van Welberg en omgaving niet te berekenen is. Ik ben van meening dat de overheid ook voor de belangen van de menschen van Wel berg te waken heeft. Het is waar dat in een subsidie ook de centen van andersdenkenden zijn begrepen. Maar er worden zooveel be lastingpenningen van katholieken gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks tegen de katholieke belangen ingaan. Dan wordt de Katholieken steeds voor oogen gehouden het algemeen belang te betrachten, zij moeten dat zoo maar steeds goedvinden en daarom zou ik willen dat ook van den anderen kant eenige verdraagzaamheid zal worden betracht. Wat door de financieele commissie wordt voorgesteld is toch niet zooveel. Dhr. Leys heeft gezegd, wat maakt f 2000 op een bedrag van f 120000, ik zou daar tegenover willen stellen, wat maakt f 200 op een bedrag van f 250000 h f 300000 der begrooting. Op de begrooting staat altijd nog een post van f 8000 voor onvoorziene uit gaven. B. en W. kunnen zich met het voor stel der commissie vereenigen en geven den raad in overweging de subsidie te verleenen omdat de belangen van de bewoners van den Welberg en omgeving hiermede ten zeerste worden gediend. dhr. v. LOON. Voor een gedeelte hebt h reeds medegedeeld wat ook ik wilde uiteen zetten. De waarde die aan het oprichten van een nieuwe parochie moet worden gehecht kan zeer verschillend worden beoordeeld. In Til-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 8