- ^r 83 18 DEC. 1928 /<?/.- der Onderwijs aan de genieiente eniorm1 veel geld kost. Ik zou daarom het D. B. in overweging willen gfeve'n om goed op te letten, en de grootst mogelijke zuinig(tieid 'te betrachten. VOORZ. zegt zulks toe. ■Hierna wordt met algemeene stemmen besloten de gevraagde medewerking te ver leenen. |g. Verzoek d.d. November 1928 vtan Ihiel Bestuur van het Groene Kruis cm subsidie, met afwijzend advies der finan- Icieele commissie. (Stukken Np'. 26 en 26 a Met algemeene stemmen wordt conform ihiet advies der financieele commissie be sloten. i iii. Verzoek d.a. 3 December 1928 van G. Slokkers om van de getaieent|e te mogen k'Oiopen een gedeelte van het voor den ver kaop beschikbaar gestelde perceel grond, kadastraal bekend gemeente Steenbergen Sectie IV No. 2108 gelogen aan de Dam straat en op de betrekkelijke situatie-tee1- hening gemerkt perceel C. (Stukken Np. 27 en 27ta) De finantieele commissie adviseert den in ihel verzoek bedoekten glrond te ver keepen voor den prijs Van f 5.50 per M2 dhr. HEBBERS. Was 't wel noodig dat hiervoor nog een raadsbesluit werd i§|e- nomlen Destijds heeft de Raad toch 'be sloten dezen grond voor den verkoop be schikbaar te stellen VOORZ. Telkens als een perceel grond verkocht wordt moet de Ilaad daartoe be sluiten, en zijn besluit aan de goedkeuring' Van Ged. Staten onderwerpen. dhr. BAZELIER. Bedraagt de prijs van het laatste stuk f 6 per M2. VOORZ. antwoordt bevestigend, dhr. THEUNISSE. Is kopper met de ver schillende bezwarende omstandigheden be kend? VOORZ. Voor hem gelden dezelfde voor waarden als vpior de overige koopers. Met algemeene steminen wordt besloten onder goedkeuring van Ged. Staten on derhands te verknopen aan C. Slokkers te Steenbergen eien gedteelte groot 123 c.A. van het terrein gelegen aan de Damstraat kadastraal bekend, gemteente Steenbergen Sectie W No. 2108, op dfe betrekkelijke sitiuatie-teekening aangeduid, als perceel C legen den prijs van X 5.50 per M2 en zulks ionder de voorwaarden vastgesteld bij raadsbesluit van 8 April 1927. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 89