7 1 8 DEC. 1928 X, x. sdklonden we die f25 betel- laten vervallen. dhr. v. BERGEN. Ik geloof djat dhr. lierbers de zaak niet juist ziet. Doior d(e financieel® oommissie wordt niet voorga- isteld de huur met f 25 per miaand te ver- hioogien, doch slechts om deze op dat be drag te bepalen. Voorheen bedroeg) de huur 'f 2.— per week. 'Hiet voorstel der financieele commissie wordt hierna met algem'eeme stemmen aan genomen. e. Verzoiek d.d. 20 September 1928 Jj,,. j/) I Van de stichting „Moederlied" te Ginn(e- «-ZOetüe ijlen om1 subsidie met rapport der linan- Icieele commissie. (Stukken No<. 24 en 24 a) dhr. HERBERS. We hebben een stich ting: in Heerlen die eveneens subsidie van de gemeente heeft. Als we uu ook „Moe derheil" subsidie gaan geven dan geven we die aan 2 instellingen. N;u aOht ik de stichting „Moederheil" voor West Bra bant v,an groot belang, terwijl de school te Heerlen toch reeds door het Rijk wordt ondersteund. Ik stel daarom voor de subsidie voor de stichting te Heierlen te doen vervallen. VOORZ. Wordt dit voorstel onder steund i Het voorstel van dhr. Herbers wordt niet ondersteund. dhr. v. HEREL. Hetgteen de heer Her bers hier opmerkt heeft ook bij de finan- fcieele oommissie een punt van overwe ging uitgemaakt. De commissie wil even- wiel de subsidie voor Heerlen voorloópig handhaven, en bij de behandeling; der begroeting daarop nader terugkomen. Het voorstel der financieel® eomlmi'S- sie tot toekenning! eenpr subsidie van f 75 pier jiaar wordt hierna met algemeene stem tóen aangenomen. f. Verzoek van het Bestuur van het R.K. Weeshuis om beschikbaarstelling van een bedr,ag van f 275.-— voor de aanschaf fing eener nieuwe rekenmethode met rap- "j—porl der financieele commissie. (Stukkhn Nioi. 25, 25 a en 25 b) dhr. HERBERS. De L. O.-wet begint zoo' langzamerhand te gelijken op een brood kaart. Bijna ieder artikel is een bon netje waarop de gemeente wat kan be talen. en lukt liet niet Iang!s de voiordjeur dan maar langs de achterdeur. Art. 101 kan ïn deze geen dienst dop tl, dus dan maar geprobeerd langs art. 72. We moeten er wiel rekening mee houden dat het Bijzon- 3 O

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 88