1 8 DEC. 1928 VOORZ. Ik wil allereerst opmerken flat in Ihet ontwerp pog een redacti|everbete ring mloet worden aangebracht: In art. 4 (Jew. art. 40) lid a wordt gtesprokten van „de koui der gemeente". Hiervoor moet worden gelezen „de Kom te Steenbergten" Wat Ibetreft de opmerking van den heer Herbers Oivjer het dansen, het volgende: Ik vind het erg dat kinderen van 16 en 18 jaar gaan trouwen^ maai de 'Omstandigheid dat zulks inderdaad voorkomt mag nog; geen motief zijn óm ■vtoor het bezoiekten van dansgelegenheden geen behoorlijke minimum leeftijd voor te •schrijven. E|en bepaling als door ons voorgesteld treft men trouwens reeds 'in verschillende gemeenten aan. dhr. HERBERS. De groiote moeilijkheid zal juist bestaan voor de politie, omdat die controle niet gemakkelijk is uit tia oefenen. dhr. VAN LOON merkt op dat in art. 3 (nieuw art. 9 ter) een woord is weg- gtevallen, en verzoekt in den derden re gel van dit artikel alsnog! liet woordje „iets" op te nemen. Bet ontwerp wordt hierna met algte- meene stemmen aangenomen, zoodat het laan Gedeputeerde Staten zal worden toe gezonden. 5 ic. Nota van aanmerkingen van Ged. Staten betreffende de Instructie van den Gemeente-Ontvanger (Stukken No. 22 en 22 a.) Met algemeenc stemmen wordt beslo ten de gevraagde wijzigingen aan te biren- gten. d. Verzoek d.d. 3 November 1928 van de Bataafstohe Import Maatschappij om de gtemeentelijkte petroleum bewaarplaats aan haar te verhuren. (Stukken 23, 23 a en 23 b.) dhr. HERBERS. Ik heb gezien dat de finsjiciocle commissie adviseert de huur te verhjoogten met f 25 per maand. Is het misschien de bedoeling van de Bataaf stelle om slechts tijdelijk hier te blijven In het landere gteval zou ik die f 25.— liever laten vallen, omdat de gje'uiteente totelh reeds een voordeel aan havengeld Vian haar heeft. VOORZ. Ik heb den indruk dat de Maat schappij niet voor goed' wil hier blijven. dhr. HERBERS. In dat geval kan ik mij met het voorstel vereenigen. Anders

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 87