Dinsdag 18 Decente 1928 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad C K C Tegenwoordig: de beenenJ. C. Baze- lier, Clir. Herbers, P. v. d. Bcrgh, .J. Theu Suisse, L. C. Vogelaar, A. G. Moors', (Wet houder), N. ran Bergen, M. Veraart, Mej P. van Meer, de heerien M. van Heiielv A. >L. M. J. de Wit, P. J. C. Swagcmakters, (Wethouder), en L. M. A. van Loon. VOORZ.de Burgemeester. SECRETARIS: J. L. M. Jurgers. De VOORZ. opent de vergadering'. VOORZ. Aangezien bij mij overeenkom stig !liet Reglement van orde geen aanmer kingen op de Notulen der v^gadtering van 23 October 1928 zijn ingekomen, stel ik voor deze notulen ongewijzigd g[oed te keuren en vast te stellen. Aldus wordt met alge mee ne stemmen besloten. 1. Ingekoimen stukken. ,a. Voorstel van B. en W. tot onbewoon baar verklaring der woning' Beerenstraat O-aAsfMA, - B 224 bewoond door C. J. Baartmans. (Stukken No. 19 19 en 19 b) Met algemeene stemmen wordt tot deze iCc'bewoonbaarverklaring besloten, terwijl de ontruiming stermijn wordt bepaald op zies maanden te rekenen van den dag waarop de tijd tot voorziening tegen dit besluit is verstreken, of dit in hoogste instantie is gehandhaafd. b. Voorstel tot wijziging: der Algtemeene Politie-verordening' met advies der Gezond heidscoinmissie(Stukken 20 en 20 a) dhr. HERBERS vraagt naar de strek king van artikel 2 nieuw artikel 9 bis. VOORZ. D:eze bepaling' heeft voorname lijk ten doel het mollenvangen tegen te gaan. dh'r. HEBBERS. In artikel 5 (nieuw artikel 46 bis) wordt aan personen be neden den leeftijd v;an 18 jaar dien toe gang tot publieke dansgelegenheden out- izegd. Nu 'het voorkomt dat de menschen stoms met hun 16 jaar kunnen trouwen,, acht ik het voorstel wat sterk dat toten ben tot hun 18e jaar uit dansgelegenhe den weert. De controle o,p de naleving dezer bepaling zal trouwens ook zejer moeilijk zijn.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 86