84 2 3. OKT. )S2g Voorstel der finantieele commissie om aan de landbouw-wintereursus te Steenbergen een be drag van f 21,49 t >e te kennen tot dekking van het exploitatie-tekort 1927-'28 (stokken nos 11 en 12. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Voorstel der finanoieele Commissie om adhaesie te betuigen aan het adres der gemeente Arnemuiden tot wijziging van art. 104 der L. O. wat. (Stnkken nos. 13 en 14). Ook dit voorstel wordt met algemeene stem men aangenomen. Hierna niemand meer het woord verlangende schorst de voorzitter de openbare vergadering en gaat de; Baad over in besloten zitting. Na heropening sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare ver gadering van den -8 De Voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 85