n I9^ 2 3. OKT. 1928 Tan den Vleesohkeuringsdienst nog steads niet ie afgewerkt, maar ioo kan de toestand toch ook niet bljjven. 't Ia te betreuren dat twee ambtenaren in ésn dienst el i aar aoo slecht verstaan. Woningbedrijf. dhr. HEBBERS, deelt mede dat sioh by ham een hnnrder van een huis te de Heen aan meldde, in wiens woning een rnit moest worden geiet. Spr. heeft desen persoon verweien naar den gemeente opzichter. Tenslotte bleek hem dat die rnit door een wagenmaker was ingezet. Spr vestigt er thans de aandacht op dat hy hiervan niet de schuld draagt. De bedryfsbegrootingen alsmede hoofdstnk XIII worden hierna met algemeene stemmen aangenomen. Hoofdstuk XIV, kasvoorzieningen. Hoofdst. XV, overige inkomsten en nitgaven Hoofdstuk XVI, onvoorziene nitgaven, de kapitaaldienst, alsmede de begrooting in haar geheel worden achtereenvolgens met algemeene stemmen aangenomen. De begrooting zal aan Glad. Staten ter goed keuring worden aangeboden. dhr VAN HEREL. De finaneieele commissie heeft nog voorgesteld eenige geldleeningen te eonverteeren indien dat mogelijk is. VOORZ. Zoodra mogeiyk kan de raad hier omtrent een voorstel van ons tegemoet zien. Reeds in 't afgeloopen jaar is deze mogeiykheid onder de oogen gezien, doeh de kosten bleken toen nog te groot. Alleen de rente dar leening van f 36500 van het Bnrgeriyk Ambestnnr zon terug te brengen zyn op 41/» Pct- dhr VAN BERG1EN. De verschillende leenin gen beloopen een heel bedrag. Bovendien is er nog een leening bjj dis niet afgelost kan worden dan tegen betaling. Het is misschien wel moge- ïyk dat volgend jaar de financieels oommissie of B. en W. komen met een voorstel om alle leenin gen in eens af te lossen. Het voorstel van B. en W. om de rente der geldleening groot f 36500 aangegaan met het Bnrgerl Armbestuur terug te brengen op 4'/i wordt hierna met algam. stemmen aangenomen. Aangaan kasgeldleening groot (Stukken no. 10 en 18) Op voorstel van B. en W. wordt besloten onder goedkeuring van Ged. Staten voor het dienstjaar 1929 met de Nato-bank alhier een tydeiyke geldleening groot f 40,000 aan te gaan ter voorziening in de behoefte aan kasgeld en zulks onder de volgende voorwaarden debet-rente promesse-disconto plus 3/t pot. minimum 5 pet. credit-rente l1/» pot. beneden het promesse- disoonto maximnm 3 pot. omzet provisie 1 °/0o Per kwartaal. jf QeLi2j^ b^Urrrit^t^ j I^OsQ CytJL^J!£jL-tslsl^<J^ C 1 O O 3. f 40.000.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 84