Ij%^ '3%J 23. OKT. 1928 verlaging acooord gaan. Ik zon zslfs willan voorstellen om da plaataal. inkomstenbelasting ta brengen op 3 pOt., omiat daardoor dan minderen man meer ia gabiat. dhr. HEREL. Da hear Herbara vergist cioh waar. Da fiaanoieele commissie heeft niet voor gesteld da opoenten op de RI B. ta brangan van 125 op 100 maar da kinderaftrek te verhoogen tot f 100 dhr. HERBERS. Toen da opbrengat dar R I.B ward verlaagd met 20 pot. moesten da opeenten met 25 pot worden verhoogd om weer een aelfde opbrengst te verkrijgen. Dit ia gebeurd op voor stel der fiaanoieele Commissie. Juist op voorstel dar finantieale commissie is do kinderaftrek gebraoht op f 100. Ik heb ma in geanen deela vergist. dhr. BAZELIER merkt op dat het voorstel om da kinderaftrek op f 100 te brengen tooh wel tan uitvoer kan worden gebraoht. YOORZ. Dan waran ws ongeveer f 6000 ta kort gekomen Kant u hio voor een bron aan- wjjsen P dhr. v. LOON vraagt of de Inspecteur al aenige gegevens heeft verstrekt betreffende da kwade posten YOORZ. Desa worden jaariyks opgegeven an op de maandeljjksehe uitkeering ingehouden. dhr. v. BERGEN. De fioanoioele Commissie haaft terdege overwogen of het mogelijk was da 4 pCt. Inkomstenbelasting terug te brengen tot 3 pCt. Bit son eohter wear mat aoniga duizenden gepaard gaan, an daarom moetan wa genoegen nemen mat pCt. By ons heeft steeds voorgezeten niet ta veel in eens naar omlaag ta gaan. Wc hebben daar van ondervinding. Yroeger stonden we ook laag totdat we plotseling flink omhoog moesten. Zoo iets werkt verkaard. Daarom willen wjj voor zichtigheidshalve metS'/i pCt. genoegen nemen, an trachten om ar het volgend jaar weer wat af ta nemen. dhr HERBERS. Als de fiscus actief is, sullen de inkomsten wel vloeien, want zoo'n jaar als dit komt er niet licht mear. dhr THEUNISSE Ik heb eveneens hoop dat de belasting wel omlaag zal gaan. Ik hsb in de krant gelezen dat een mynhear in Amsterdam f 60,000 aan den fiscus gaf wegans gewetens- geld, missohien dat in Steenbergen ook wal dan een of ander onder den druk van een knagend geweten zoo'n bedrag in de gemeentekas brengt. Hoofdstek XII wordt met algemeene stem men aangenomen. Hoofdstak XIII. Diensten als afsondariyk bedrijf ingarioht. Yleeschkeuringsbedryf. dhr HERBERS De gemeente zal genood zaakt zyn om op primitieve sohaal een nood- slachthuis te bouwen. Het is wal te betreuren dat dit pont door tegenwerking van het hoofd 21

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 83