t 81 /jig 4 23. OKT. 192» dhr. VAN DEN BERGH. Wanneer de ra ming eens niet toereikend mooht z{jn, is tooh aanvulling mogelijk P YOORZ. In dat geval kan dit bedrag steeds worden aangevuld. Hoofdstuk IX wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. Hoofdstuk X. Landbouw. Hoofdstuk XI. Handel en Nijverheid worden eveneens met algemeene stemmen aangenomen. Hoofdstak XII. Belastingen, dhr. HEBBERS In de vergadering van 21 Maart jl. zijn op voorstel van de fieantieele commissie de opoenten voor de Rjjksinkomsten- belasting gebraeht van 100 op 125, en de kin deraftrek van ieder kind op f 100 In die ver gadering heb ik er op gewezen dat een dergeljjk voorstel had moeten geschieden bij de behande ling der begrooting. Tot mijn teleurstelling moest ik ondervinden, dat aan die nattige wenk geen gehoor werd gegeven, ja zelfs bestreden. Nu is dat bes'ait door B en W. niet uitgevoerd, en komen de mensehen mot hun belasting biljet aandragen en vragen inliohting wat de reden daarvan zfin. Wanneer destjjds door de fiaantieele eommissie was medegedeeld dat han voorstel 5000 a 6000 gulden zon kosten, waren er wel andere stemmen in den raad op gegaan, daar een dergeljjke aderlating uit de gewone middelen onuitvoerbaar was. Zoo is dan het geheele tnssohentjjdsohe voorstel, dat ge boren werd in een rondvraag, op een fiasco uit- geloopan. Ik wil het dageljjksoh bestuur in deze zaak geen verantwoording vragen of met den gummistok dreigen. Maar een tjjdige mede- deelii g van het dsgeljjksoh bestuur, aan den Raad, dat het voorstel onuitvoerbaar was, zoo wel aanbeveling hebben verdiend. YOORZ. Als eenmaal de begrooting is vast gesteld, bepaalde zaken zijn ingetrokken en een zeker bedrag aan inkomsten geraamd, dan moet men in den loop van het jaar geen vermindering van de inkomsten gaan aanbrengen zonder dat daar bepaalde bronnen tegenover staan. Dit laatste nu was niet het geval. Bovendien moeten wjj ieder jaar aan den inspeoteur opgeven welke opcenten wjj heffen, en als we tjjdens het jaar gaan veranderen sturen we ook diens admini stratie in de war. We kunnen thans overgaan tot heffing van 100 opcenten, 3,5 pCt. plaatse lijke inkomstenbelasting en verhooging van den kinderaftrek tot f 100 We krjjgen dan een sluitende begrooting. Blijkt het volgend jaar dat de economische toestand nog even goed is, dan zallen B en W. kannen voorstellen van die 3,5 pCt. nog iets af te nemen en de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te verhoogen. dhr BERBERS. Mijn batoog staat op mjjn mededeeling die ik destjjds deed, nl dezelfde voorstellen behandelen bjj de begrooting. Deze raad is na jaist gebleken. Ik kan met de 20

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 82