80 /313. 2 3. OKT. 1928 ts hoadon, an plannen ta baramen om de groote werkeloosheid in Westelijk Noord-Brabant te bartrijdon. Het gevolg daarvan was, dat er een vergadering is gehouden op 28 Februari, waar ook onze geachte voorzitter tegenwoordig was. Tan eerste sprak de vergadering zioh thans in beginsel uit (zooals hier thans is geregeld) om toeslag op het loon ts gaven van gemeentewege, uit te keeren aan werkelooze arbeiders kostwin ners zjjnde, voor werkzaamheden welke men naar het oordeel van een plaatselijke commissie laat verrichten. Ten tweede. Men zal invloed uitoefenen bij bestaren van polders en waterschappen om veel nattig werk, wat tot heden ongedaan bleef, te doen varriohten in verband met betere regeling van dan waterstand. Wat punt 1 betreft, maakt de vingerwjjsing van die commissie een goeden indruk daar dat juist de weg is om zooveel mogelijk misbruiken te voorkomen. Het komt herhaalde malen voor dat landbouwers han vast personeel in den win ter naar huis zenden tot han steun is uitgetrok ken, en men gedurende die periode de gemeente nog verplicht, die mensohen drie dagen per week werk te versohaffen. Dat zjjn toestanden die niet christelijk zijn, en het bewijs wordt daardoor ge leverd, dat dergelijke mensohen geen besef heb ben van naastenliefde. Dat ?jjn van top tot teen egoisten 11 Wat pnnt 2 betreft, zal een dergeljjke bespre king met waterschapsbesturen weinig resultaat opleveren, daar de leiders van den Landarbei- dersbond dat werk voor zoo'n minimum prijs aannemen dat het werk voor dat geld maar ge deeltelijk kan worden uitgevoerd, wat een slech ten indruk maakt op het organisatieleven. De laatste jaren is door de watersohappsbestu- ren een goede afwatering tot stand gebraoht, maar er kon nog oneindig veel verbeterd worden ware het niet, dat zjj door de ingelanden en grondbezitters werden tegengewerkt. Wanneer men een blik werpt op de hoafdwegen in de pol ders, dan is het treurig om aan te zien in welken toestand die verbindingen verkeeren. En men staat verwonderd van mensohen, die door Gods genade zoo rijk metaardsohe goederen zjjn be deeld, zioh kunnen laten leiden door kleingees tige, kleinzielige bekrompenheid Mat een klein beetje medewerking va 1 hun zijde was voor deze winter de werkeloosheid bestreden. dhr. VAN DEN BERHH Onder volgnr. 229 is uitgetrokken een bedrag van f4000,— voor werkverschaffing. Ik vind deze raming wel wat aan den lagen kant. Vorige winter is uitgegeven f7000,— en de werkeloosheid zal thans zeker niet minder zijn. VOORZ. Vorig jaar konden we met een be drag van f 4000 volstaan. Als we nu overeen komsten kunnen sluiten met de werkgevers, zal zulks ook dit jaar mogelijk z{jn. 19

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 81