7 n Z 3. OKT. 1928 ->t lidit ingekomen. Toen ia ia overlag nat dia aehoolbeotaren hat subsidiebedrag geregeld ■ooals dit than* in da bagrootiog voorkomt. Hiaruit kan man took afleiden dat de sohool- bestoren mat deia bedragen tevreden sjjn. dhr. THEUNISSE. (nr 192 tegemoetkoming ingavolge art. 13 dar L O.-wet.) Deie koetan badragan reeds f 875,— Is dat voor Kruisland allaan VOORZ. antwoordt bevestigend, dhr. THEUNISSE. Volgens da L. O.-wet is hot mogelijk san gahesle of gedaaltaljjka te gemoetkoming ta veriaenen. Na is het mogeljjq dat 3 a 4 kinderen van Kruisland komen, doeh da rest gaat halverwege de Langenweg eerst op de bus. Is nu voor deie laatste tooh een geheels tegemoetkoming, dus een even groot bedrag als voor de eerstgenoemden versehuldigd P Zulks lfikt ms overbodig. Varder maakt de wet nog onderseheid tussohen min- en onvermogenden. Ook daar ,valt dus rekening mse te honden. Is het nu niet mogelijk dat op desen post nog wat besuinigd wordt P VOORZ. Destijds is besloten alle kinderen van ouders met een inkomen van minder dan f3500,— vrjj vervoer te geven. Toen de kin deren van de voormalige openbare sehool ta De Heen moesten worden vervoerd, hebben we deie bepaling laten vervallen en voor elk kind een vergoeding toegekend. Het vervoer van de kinderen van Kruisland is door ons geregeld met den exploitant van de autobus-onderneming van de Merbel. Wenseht de Raad evenwel een andera rege ling ta treffen, dan Is hfj daarin vrjj. dhr. THEUNISSE Volgens de wet is een te gemoetkoming versehuldigd by een afstand van meer dan 4 K.M. Nu lijn er gevallen waarin de afstand iets boven de I K.M. missehien 5 K.M bedraagt. Kan au alsdan niet met een gedeelte- Ijjke vergoeding worden volstaan VOORZ. We sullen hierover sproken met den autobus-exploitant. dhr. v. BERGEN. Voor 3 jaar bedroegen de kosten van het onderwjjs f 51000.— en thans f53164.— Met het oog op dit enorme bedrag wil ik wel in overweging geven om alle bezuini gingen die op het gebied sleehts eonigsiins mo- geljjk sijn ter hand te nemen. VOORZ. We sullen daaraan sooveel mogeljjk de hand houden. Hoofdstuk VIII wordt hierna met algemeene stemman aangenomen. Hoofdstuk IX Ondersteuning van behoefti- gen en werklooien. dhr. HERBERS. De katholieke landbouwbe- drjjfsraad is een instelling tussohen katholieke boeren en katholieke arbeiders, met de bedoe ling, onderlinge ruiies te voorkomen of uit den weg te helpen. In de vergadering van 11 fe bruari jl. is daar ook voorgesteld een bespreking 18

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 80