6 11 JAM W* De financien van onze gemeente laten niet toe om subsidie te verleenen. Ik heb evenwel een plan waarbij de andersdenkenden en de minder gegoeden zooveel mogelijk vrij blijven. Ik wil dat het kerkbestuur van de Welberg nog eens collecteert bij de ingezetenen onzer gemeente, ik beloof dat ik als Katholiek raadslid ook wel het mijne zal bijdragen. Als wij mijnheer Pastoor vragen om eens rond te gaan in onze Kom dan zal het bedrag van f 2000,— wel bij elkaar gebracht kunnen worden buiten bezwaar en is subsidieering overbodig. dhr. MOORS. Ik kan mij niet vereenigen met het voorstel van den heer Leijs. Ik wil ten aanzien dezer subsidie zeggen, dat het hier gaat om uitstekende belangen. Al is dan de waarde dezer belangen niet te vermaterialisee- ren, als godsdienstig-moreel moeten zij hoog worden aangeslagen. De mensch leeft niet van brood alleen, al mogen dan deze belangen niet onverdeeld worden geapprecieerd. We moeten dit verzoek steunen zoover de financieele toe stand dezer gemeente dat slechts eenigszins toelaat en het zal blijken dat ook de materieele welvaart daarmede ten zeerste gediend is, zoodat een gunstig perspectief ook in deze niet valt te ontkennen. Nu mag het waar zijn dat aan deze zaak ook de belastingpenningen van andersdenkenden worden opgeofferd, doch het overgroote deel der gemeente is katholiek. Als de financieele toestand der gemeente het toeliet dan zouden we méér willen doen. Laten wij er ook aan denken dat de welvaart der maatschappij afhangt van het behoud van 't Geloof, terwijl het ongeloof en moderne heidendom de omverwerping brengt der hedendaagsche maatschappelijke orde. dhr. LEIJS. Ik. wil op het gezegde van den heer Moors nog even 't volgende antwoorden Ik hoor zeggen dat Kerk en Pastorie ongeveer f 120.000 zullen kosten. Nu is het toch niet zoo'n bezwaar om f 2000 te bezuinigen op f 120.000. Nu is er wel geschreven dat veel gemeenten subsidie geven, maar niet dat er ook veel gemeenten zijn die geen subsidie geven, zooals o.a. Bergen op Zoom. Ik ken wel een gemeente waar wel subsidie werd verleend, n.l. Sittard, maar daar bestaat de bevolking vo»r 99 pet. uit katholieken. Mijnheer Moors zegt ffals de financieele toestand der gemeente het toeliet dan zou ik nog meer willen doen4, doch deze toestand laat reeds de subsidieering niet toe. Ik heb nog zelden een gemeente aange troffen waar de financiën in zoo'n beroerde toestand verkeeren als in Steenbergen. Ik ben (yi

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 7