'3 23. OKT. 1928 3 En waarom laat hat lehoolbaitnnr tweemaal eenielfda kwitantie teekenen roor bet selfde bedrag Mjjnh. de Voori., ik geloof dat dit wel eterk pleit tegen het sohoolbestunr, want hierdoor wordt toch minstens het bewjja geleverd dat men de mensehen soo maar laat raak teekenen, ■onder dat sjj weten waarvoor, iets wat den laatsten tijd meer voorkomt U. d. Y. Dan wordt er gegoocheld met handteekeningen. En als men nn toevalligerwijse tot de ontdek- ding komt, dat een overgelegde kwitantie fontief is, wie garandeert er dan dat er niet meer van dergelijke stukken tnsoehen sitten Dan kunnen we op den dnnr het geld maar sonder eenig bewijs aan het schoolbestuur gaven, dan bespa ren we ons tenminste de ergenis 1 Maar er is nog meer. Het gymnaitieklocaal wordt door het sohoolbestnnr gebruikt voor vergaderingen, voorstellingen, tentoonstellin gen, uitvoeringen, ens. Door gebrnik van dat losaal bespaart het sohoolbestnnr minstens f 700 per jaar voor intrest en aflossing van een ge- bouw. Wanneer men dat gebonw nog bniten besehonwing laat, heeft men voor bovenstaande doeleinden nog noodig lieht en verwarming benevens schoonhouden van dat locaal. Yan een billjjke verdeeling dien aangaande heb ik niets kunnen bespenren. De raad heeft altjjd een tegemoet komende hooding tegenover het sohoolbestnnr aangenomen. Hoe wordt die honding beantwoord Die vraag laat ik aan het oordeel van den Saad over. Hiermede ben ik aaH het einde van het betoog. Ik ben geen wiskun stenaar of aoeonntant, maar nit do gegevens is my tooh gebleken, dat aan handteekeningen van sommige mensohen niet veel waarde kan worden gehecht. dhr. THEUNISSE merkt op dat by de toe kenning van subsidie de bewaarschool van Kruisland weer stiefmoederiyk is bedeeld. Spr. stelt derhalve voor het bedrag deier snb sidie te verhoogsn met f 100,— YOOEZ. Deie bedragen syn vroeger door den Eaad aldns vastgesteld Ik aoht hat niet ongevaariyk om aan de bewaarseholen sub sidie te gaven zonder dat ie er om vragen. Het bedrag der subsidie hondt verband met da exploitatiekosten der sohool. dhr. THEUNISSE. Ik heb niet geconfereerd met het sohoolbestnnr, maar ik merkte juist aan de bedragen dat Krnisland niet veel krjjgt. Vol gens de op de begrooting voorkomende bedragen wordt Krnisland stiefmoederiyk bedeeld. YOOBZ. Dit laatste moet n niet direct zeg gen. We moeten ook rekening honden met de inkomsten die het sohoolbestnnr uit andere bronnen trekt. Bovendien is in Steenbergen het aantal leerkrachten veel grooter. dhr. YAN BEUGEN. In da vorige zitting is Tan alle bewaarscholen een versoek omsnb- 17

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 79