Dm 2 3- 9KT. 1928 >7 r* O Vjt~. $\o^ J- roor wegen en waterleidingen heeft dezen nan MM-' 1 0 un B. en W. geadviseerd, iet westeljjk gedeelte der Kade tab damwand te voorzien Kan dat werk thane niet door de gawona middelen be- 1 (A t~> <4 etreden worden, moat ar maar aan leening ge- aiotan worden op korten tsrmjjn, welke leening door da ontvangsten kan worden gedekt. Daar om stol ik roor, een begrooting der kosten te laten maken in overleg met de Oommissie van wagon en waterleidingen, en hat daarhaan ta leiden,dat bjj de eerstvolgende raadsvergadering dat werk ter uitvoering aan den raad kan wor den voorgadragen, zoodat dat werk 1 April a s. kan zjjn voltooid. Verder wil ik er op wgzen dat door de verbetering door hat watersehap de Ligne aen groote partij modder in de Kade te recht is gekomen, en geef ik hat dageljjkseh baatnnr in overweging, hiervan de kosten ta laten berekenen en aen billijke nota te cendan aan het bestnar van bovengenoemde watersohap VOORZ. Voor onderhond van de Kade is uit getrokken f 100 Of dit bedrag voldoende aal zfln. is thans niet met zekerheid te seggan. We ontvangen wel ongeveer f 2000 aan haven en liggelden, maar daarvan hebben we nog te betalen da rente an aflossing der geldleaning,die aangegaan is voor verbreeding der haven. dhr. HERBER3. Dan verzoek ik hst dage- Ijjks bastuur beleefd, de voorwaarden eens te laten zien aan den raad, waarop de P.N.E M. de toestemming heeft gekregen, om hnn kabel te leggen in gemeentegronden, voor aansluiting ▼an eleotrieiteit roor de provinoie Zeeland. Hoe ▼ael jaren sgn ar overeengegaan t Hoeveel be sprekingen zjjn er gahonden om dia weg tot de Zwarte Rniter te verbeteren f Na de weg een maal met oen fiets berjjdbaar was, wordt al dat werk in oen paar dagen vernietigd. Wio betaalt dat mjjnheer de Voorzitter F VOORZ. Da voorwaarden waarop da P.N.E.M toestemming is verleend tot het loggen van aan kabel liggen op de Secretarie ter insage. Voor hot inzenden van een nota moeten overigens rechtstermen aanwezig zjjn. Is zulks niet het ge val dan zullen wa daarmee toeh weinig resulta ten baroikea. dhr. HERBERS verzoekt B. an W. voor da verbetering van de haren 'n begrooting te laten maken, en deze de volgende vergadering aan te bieden. dhr. v. HEREL. In verband met hot geapro- kene door de hoeren Baselier en Herbers, is het missohien wal gowwnseht dat dan de Commissie voor Openbare werken in overleg met B. en W. een plan van nog uit te voeren werken wordt ontworpen. dhr. HERBERS. Ik heb gemerkt dat er am bachtslieden zjjn die veel te laat hun rekeningen indienen. Is het nu niet gowenseht dat deze men sehen aen wenk gegeven wordt om ongeveer half Januari hun nota's in te dienen soodat se het bedrag nog roor Februari kunnen ontvangen 15

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 77