4^- /3 J 3. OKT. 1928 verdient, en dit aan particulieren moet worden overgelaten. j r VOORZ. Ik geloof niet dat het de bedoeling ran den heer van Herel was, dat de gemeente self de huizen zou bouwen, doch alleen terrein beschikbaar te stellen, waarop dan door parti culieren zou kunnen worden gebouwd. dhr. BAZELIER. Toen de vorige vergade ring over het bouwrijp maken van grond werd gesproken heb ik nog verwezen naar het terrein aan den Dam, tegenover het Protestant kerkhof. Daar is een flink terrein beschikbaar en het particulier initiatief kan daar wel werken. dhr. v. HEREL. Alle menschen wonen niet even graag op den Dam. Er is een trek te bespeuren om op den Bergschen Grintweg te wonen. Mijn bedoeling was verder om het bouwen aan de particulieren over te laten, terwyl de gemeente alleen dan grond beschik baar zou stellen. Hoofdstuk V wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen, Hoofdstuk VI. Openbare werken, dhr. THEUNI88E. No. 110, Onderhoud van straten en pleinen geraamd op f8500.— Is hieronder misschien begrepen de verbetering van de Kruispoort? Zoo ja, dan acht ik dit bedrag te laag. Het was mijn bedoeling deze vergadering over den toestand aan de Kruis poort te spreken, doch nu ik zie dat een ver zoek van de bewoners is ingekomen, wil ik wel even het rapport der Commissie afwachten. VOORZ. De verbetering van de Kruispoort is hieronder niet begrepen, dhr. BA8ELI 'IR wil dit bedrag specificeeren waardoor voorkomen wordt, dat sommige werken, waarvoor bij de begrooting is geraamd, niet worden uitgevoerd, en andere waarvoor niet is geraamd wel. We hebben hier een voorbeeld aan de Beerenstraat waarvoor een bedrag was uitgetrokken en die steeds maar bleef liggen, terwijl het geld aan andere doel einden werd besteed. Daarom dienen we dezen post te specificeeren, De toestand aan de Kruis poort is urgent. Wanneer daarvoor een bedrag wordt uitgetrokken moeten we ons ook daaraan houden. dhr. HEBBERS. (Yolgno. 117. Kosten van havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken sub b geraamd f 100.—) dhr. HEBBERS. Op d« begrooting is weer geen post uitgetrokken voor verbetering der komt er een bedrag in van ruim 12000 van haven- en leggelden. De uitgaven *yn weer geraamd op f 100.De Commissie li

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 76