„23- OKT. 1928 "stKe,teld- Als u opmerkt dat de afdeeling Lepelstraat wat van Steenbergen heeft afgeoo- Ha men dan is dat niet juist, voor het gedeelte dat behoort tot de parochie Lepelstraat, heeft Steenbergen nooit gezorgd. dhr. v. LOON. Ik meen goed te doen met op te merken dat destijds door het Wit Gele Kruis een subsidie van f 125 is gevraagd voor de oprichting van een consultatie bureau. D e gewone bydrage is toen met het oog op het provinciale subsidie met f 50 vermeerderd. dhr. THEUNIS8E doet het voorstel het subsidie voor Kruisland te brengeH f 850 welk voorstel wordt gesteund door den heer van den Bergh. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. dhr. HERBER8. Destijds is door den heer Theunisse medegedeeld dat de Secretaris der Gezondheids-Commissie misbruik van zyn functie maakte door stukken die hy in deze hoe danigheid onder zich had, te gebruiken voor particuliere doeleinden. Is het den Voirz. be kend, dat in de volksraad meer over bevoor rechting van clienten wordt gesproken VOORZ. We zullen de desbetreffende stuk ken voor de leden van den Raad ter inzage leggen. Hoofdstuk IV wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. Hoofdstuk V. (Volkshuisvesting), dhr. HERBER8. Dhr. van Herel heeft in de 1.1. raadsvergadering gesproken van bouw- rijpmaken van grond. Het is betreurenswaardig dat waar er hier een prachtige gelegenheid is voor uitbreiding, juist die grond in handen is van onhandelbare menschen. Ik kan my met het bouwrijpmaken van grond wel vereenigeB, mits de uitgaven niet te hoog zijn, en de gelden daarvoor worden uitgegeven, voor handwerk kunnen geschieden, om de werkeloosheid te bestry'den. Men heeft dit jaar kunnen bespen- ren dat aan eene zijde der stad een kleine opleving is geweest. Maar van toename der bevolking is geen sprake, zoodat men niet moet rekenen op bouwen van speculatieve woningen. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de gemeente door onvoorziene omstandigheden nog in zielental afneemt. Wie garandeert er dan dat de menschen hunne woningen nog verhuurd krijgen. Ik wil er verder op wyzen, dat de gemeente met het bouwen van woningen genoeg leergeld heeft betaald, zoodat verder bouwen door de gemeente geen aanbeveling 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 75