<y o *3 2 3. OKT. t928 ting toch goedkooper is, moet ik u opmerken, dat n zich daarin wel zult vergissen. Vroeger kostte de straatverlichting geen f 3800, maar toen was er geen licht in Kruisland, Kladde, Welberg, enz. De straatverlichting is dus kolossaal uitgebreid. Uw opmerking betreffen de den Bergschen weg is juist, die toestand is daar verre van in orde. Wanneer u dan daaromtrent een voorstel wilt doeD, dan kan dat beter gebeuren in de commissie voor open bare werken, waarvan u zelf ook lid is. dhr. HERBERS. Vooral met het oog op de werkverschaffing is bespoediging van dit werk gewenscht. Een aandrang van de gemeente kan hier nuttig werken. dhr. VAN BERGEN. De opmerking van den heer Herbers over de straatverlichting is al besproken in de finantieele commissie. Ook deze vond dit bedrag hoog. We hebben toen ook een onderzoek ingesteld naar den prijs van het vroegere gaslicht en toen bleek dat deze lager was. Indien evenwel hetzelfde aantal lantaarns van nu met gaslicht moest branden, dan zouden de kosten weer hooger zijn. dhr. THEUNI88E, Ik heb in Kruisland wel eens gezien dat het maantje vrolijk scheen, en dat toch alle lantaarns brandden. Zulks is niet noodig en daarmee kan wel rekening worden gehouden. VOORZ. De maan schijnt niet altijd als ze moet schijnen. Het gebeurt wel eens dat ze achter de wolken blyft, en dan moet er toch licht zijn. Overigens wordt hiermee steeds rekening gehouden. Hoofdstuk III wordt dan met algemeene stemmen aangenomen. a. s a Hoofdstuk IV. Volksgezondheid. tfTst dhr. THEUNI8SE, (Volgnr. 91. Subsidie Wit Gele Kruis). Ik meen dat Kruisland hier ecnigszins stiefmoederlijk wordt bedeeld. In Kruisland wordt veel contributie opgehaald, deze is daar zelfs het hoogst, want er zqn leden die f 10,-— betalen, terwijl de armsten nog f 1,75 moeten betalen, anders is men geen lid. De toestand der afdeeling Kruisland is verre van gunstig, daar men steeds met een te kort werkt. Ik zie nu dat er voor Steen- berged f 70 is bijgekomen, terwijl de afdeeling Lepelstraat f 50 krijgt. De afdeeling Lepel straat neemt een gedeelte van Steenbergen over. Ik zou daarom van Steenbergen f 50 willen afnemen en bij Kruisland brengen, zoodat Steenbergen krijgt f 525 en Kruisland f 350. VOORZ. De op de begrooting voorkomen de bedragen zijn destijds door den Raad aldus 12

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 74