2 3. OKT. m *2 Hoofdstuk II wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. 1 (A Zit). Hoofdstuk III. Openbare veiligheid. dhr. HE EIBERS. Voor straatverlichtiug wordt jaarlijks 'n bedrag uitgegeven van f 8800 Dat bedrag, gezien het licht wat men daarvan heeft, is zeker hoog te noemen. Met gas zou men goedkooper en betere resultaten bereiken. De straatverlichting laat, voor het geld dat wij daarvoor uitgeven, veel te wenschen over. Daar is niets aan te veranderen. Men zit hier in Noord-Brabant nu eenmaal met duur water en electriciteit. Het eenige resultaat dat men kan bereiken in streng toe te zien op de verlichting dat er geen misbruik wordt gemaakt aan alle gemeentegebouwen waar electriciteit wordt ge bruikt. Dan wil ik nog wijzen op de openbare vei ligheid van de Bergsche Grintweg. Die men- schen wonen daar jaarlijks minstens 5 maanden in een ware modderpoel. De voetgangers zijn verplicht, wanneer zij per dag of per avond het gedeelte van de Kade naar de Veststraat pas- seereD, eerst vooral uit te zien, of er geen bus of auto in aantocht is, en moeten zoolang een afwachtende houding aannemen tot dat gevaar geweken is. Worden die menschen verrast door het passeeren van een dergelijk vervoermiddel, dan kunnen zij er van verzekerd zijn, vanonder tot boven met modder te zijn bespat. Van mijn zijde is er meermalen op verbetering van die weg aangedrongen, maar zooals het gewoonlijk gaat, door een raaaslid bestreden met de mede- deeling #dat is onze weg niettf, die weg is van de provincie, daar hebben wij niets over te zeg gen. Ean dergelijke toelichting kan voor mij gerust achterwege blijven. Ik gaf 't dagelijksch bestuur in overweging, zich zoo spoedig moge lijk in verbinding te stellen, met de betrokken personen om aan dat euvel een einde te maken als den heer van Hooft, het provinciaal bestuur het bestuur van Kruislandspolders, de A. N. W. B. en de K, N. A. C. en te ti achten deze zaak te bespoedigen, en tot een goed einde te brengen, zoodat de werkzaamheden daaraan verbonden, deze winter nog kunnen dienen om de werkloosheid te bestrijden. Dan wil er nog op wijzen dat men verplicht is de rechterzijde van den weg te houden. Maar dat zelfs in de zomermaanden de weg vanaf de Bloemkool tot de stad zoo erbarmelijk slecht is, dat een dergelijke bepaling op dat traject, als een bespotting moet worden beschouwd. VOOKZ, Wat betreft uw opmerking over de kosten der straatverlichting, dat gasverlich- 11 o

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 73