11 JAN. iS28 tegen dit subsidie. Men kan het goed, zeer goed met zijn principen meenen, maar de gemeenschap mag er niet onder lijden. De salarissen der ambtenaren zijn pas met f 2000 verlaagd. Om nu dat geld weer maar aan een kerk te gaan uitgeven is niet in orde. M. de V. Ik ben ook in de gelegenheid ge weest de teekeningen in te zien en ik heb daar bij opgemerkt dat de pastorie een frontbreedte krijgt van 18 M. Nu hebben we er in het algemeen weinig mee te maken, in welke pastorie de pastoor wil wonen, maar wanneer van de gemeente subsidie gevraagd wordt, dan mogen we er wel wat van zeggen. Ik ben nl. van meening dat ook hierop wel bezuinigd kan worden. Ik meen thans voldoende te hebben aangetoond dat subsidieverleening hier niet ge- gemotiveerd is, en ik doe een beroep op den Raad in deze alleen het gemeentebelang en niet het partijbelang op het oog te hebben. dhr. HERBERS. Het is me opgevallen dat hier van de algemeene gewoonte is afgeweken. Gewoonlijk komt een stuk eerst in de vergade ring ter tafel en gaat dan om advies naar de financieele Commissie. Nu is dit verzoek recht streeks naar de financieele Commissie gegaan, die advies heeft uitgebracht, en komt het eerst daarna ter tafel. Deze wijze van behandeling is me opgevallen. Ik ben van meening dat met de behandeling van dergelijke zaken niet zoo hard van stapel moet worden geloopen. Evenals de heer Leijs vraag ik me af, waar de middelen vandaan moeten komen. We kunnen het best met de parochie van Welberg meenen, en desnoods gaarne tot subsidie verleening geneigd zyn, maar we moeten toch weten waar we het geld vandaan moeten halen. We zitten bijna met den haak in de keel, en als de financieele Commissie zoo door blijft gaan met overal maar subsidie voor te ver- leenen dan weet ik niet meer waar we heen gaan. Ik dring er daarom op aan dat de finan cieele Commissie alsnog de bron zal vermeldeu waaruit die gelden kunnen worden geput. Het is mogelijk dat subsidie verleening hier noodig is, doch laat dan de financieele Commissie een bron vermelden waar we het geld kunnen vinden. Ik stel derhalve voor dit stuk daartoe terug te zenden naar de financieele Commissie. VOORZ. Wordt het voorstel van den heer Herbers ondersteund dhr. BASELIER vraagt het woord. VOORZ. Ondersteunt U het voorstel P dhr. BASELIER. U heeft de andere heeren laten praten, waarom mag ik dat nu weer niet P 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 6