6 8 23. OKT. 1928 - Vogelaar, v. d. Bergh, Mej. v. Meer, deheeren vaa Bergen, de Wit, Moors en Swagemakers. Tegen: de heeren Herbers en Theun sse. h. Verslag van het geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen Voorburg te Vugbt over 1927. Op voorstel vau dsn Voorzitter wordt beslo ten dit verslag bij de lede te doen circuleeren. 2. Behandeliag Gemeente-begroo- ting, begrooting van het Vleesch- keuring^bedrijl, en begrooting van het Woningbedryt 1929. VOORZ. Wenschen de leden algemeene be schouwingen te houden P (Rapport der finan cieels Commissie Stukken no. 15) dhr. HERBERS. Ik wil dit jaar eens van mjjn gewoonte afwijken en mijn algemeene beschou wing houden by de behandeling der hoofdstukken Alleen een kleine inleiding wordt door my noodaakeiyk geacht. By de behandeling der begrooting voor 1927, zyn door my hier naar voren gebraoht de grie ven in het organisatieleven. Is het nu niet teekenend dat met een 25 jarig jubileum van de vereenigiog De Hanze, de afleeling bouw vakken geen vergadering kon houden, wegens absentie der leden Nu wordt er beweerd die mensehen kennen hun eigen belang nitt. Neen, de redenen daar voor zyn, dat die menschen op de vergaderingen hun misnoegen over bevoorreohticg en over dreven egoïsme niet te kennen mogen geren; doen zy dat wel, dan loopen zy gevaar broode loos te worden gemaakt door de binnenkamer- politiek. Die mensehen worden verplieht, lid van de vereenigiug te zyn, anders worden zy uitgesloten voor werkzaamheden aan katholieke instellingen, zoodat by het 25 jarig jubileum, de patroons in de bouwvakken hebben laten zien, op welke zwakke fundeering hun organisatie is gebouwd,zooals door my terecht alty d is bewoerd In raderoeringen hebben de raadsleden van dan Middenstand het moeten ontgelden, omdat zy by de opening der feastelyke gelegenheid niet tegenwoordig zyn geweest. Hun houding werd ten zeerste afgekeurd. Zoo iets is volgens myn meaning het toppunt van brutaliteit. Men kan zioh wel inbeelden dat men de wysheid in paeht heeft en dat alles zoo maar geoorloofd is, maar de redenaar heeft vergeten, wat hy als bestuurs lid van de öaitenfokvereeniging, Kleine Boeren bond, Tuinderabond, Bloemententoonstelling, enz. heeft gepresteerd. Wanneer ik my met dergeljjke msnsohen moest afgeven om het vereenigingsleven te bevorderen, zou ik in stryd handelen met de nuttige wenken van Z. H. Paus Benediotus XV, daar die heeft gezegd„Vrede door recht." 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 69