66 te laat ia spijt MiulerPlaygenu^ zit hier voor het algemeen belang en niet voor partijbelan gen. Dit algemeenbelang brengt mee dat het H. Hartbeeld niet op de Markt wordt geplaatst doe op een andere plaats. We hebben nu on dervonden wat een ongerief de voormalige pomp bezorgde. Moeten we nu weer denzelfden weg opgaan Het ware beter geweest dat het Comité zijn oog eens had laten vallen op de Groote Straat, en hier of daar een huisje had aangekocht, waardoor na afbraak een behoor lijke plaats was vrijgekomen. Ik ben dus tegen het voorstel der Commissie omdat ik de Markt onmisbaar acht. dhr. THEUNIS8E, Ik kan mij niet vereeni gen mat het standpunt der Commissie dat dit H. Hart monument behoort te staan op het Marktplein, noch gratis, noch voor geld. Onze Markt is toch al niet te groot. Ik ben voor de plaatsing van een H. Hart beeld, maar niet in Steenbergen op de Markt. In Breda, de Bis- schopstad staat het H. Hartbeeld op het erf van den Bisschop, in Gastel op particulier terrein, in Oadenbosch en Roosendaal evenzoo. In een enkele plaats zooals b.v. Bergen op Zoom vindt men het op een Marktplein, maar die plaats be schikt over meerdere marktpleinen zooals b.v. de Groote Markt en de Vischmarkt. Doch de Steenbergsche markt is niet voldoende groot, om nog eon gedeelte daarvan te missen. Het strijdt met het algemeen belang om de gemeen te-eigendommen weg te schenken. dhr. van HEREL. De heer Bazelier zegt dat de gemeente destijds dien grond heeft gekocht van het R.K, Kerkbestuur, zulks is niet juist, die grond is gratis afgestaan. Het Comité van de K. S. A. heeft nog getracht dit monument ergens anders te plaatsen, maar nergens is een geschikte plaats te vinden. Het betreft hier een openbare hulde aan het H. Hart, en daarvoor mag gerust een openbare plaats worden aan gewezen. Ook de ontwerper van 't monument, de architect Knijpers achtte de Markt de aan gewezen plaats en daarom vooral heeft het Co mité dit verzoek gedaan. dhr. HERBER8. Een gedeelte van de Markt behoorde vroeger aan het R. K. Kerkbestuur. Door de gemeente is destijds dat gedeelte be straat, zoodat de daarnaast gelegen gronden die eigendom waren van het Kerkbestuur bouw rijp werden gemaakt, waarna zij konden wor den verkocht voor f6 h f7 per M2. Toen die werkzaamheden waren verricht kwam het Kerkbestuur bij den Raad met een verzoek om voor dien grond f 500 te mogen ontvangen.De 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 67