5 2 3. OKT. 1928 tigheid moeten betraehten. We moeien voor komen dat de werkgevers het er op laten aan komen om van de gemeentekas te profiteeren. dhr. v. d. BERGH. Was Verkaart misschien steun van de gemeente toegezegd, indien bij werkeloozen in dienst nam. VOORZ We hebben dat wel laten door schemeren, doch eerst i a de aanneming. dhr. BASELIER. We moeten in deze erg voorzichtig zijn, en het terrein van aanbesteding en aanneming streng prompt houden, anders krijgen we een geheel verkeerde houding. Als een werk moet worden aanbesteed, en iemand weet dat hij toeslag krijgt en een ander niet, dan heefc hij op zijn concurrenten een voor sprong. Ik ban voorde toekenning eener ver goeding aan Verkaart, doch ik blijf er bij, dat we het terrein van aanbesteding absoluut zuiver moeten houden. dhr. VOGELAAR. Na de verschillende toelichtingen te hebben gehoord trek ik mijn voorstel in. Het voorstel der Commissie tot het verleenen eener tegemoetkoming van f 200 wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. g. Verzoek d.d. 20 September 1928 van het plaatselijk Comité voor de K. S, A. om beschikbaarstelling van een gedeelte van het Marktplein voor de plaatsing van een H. Hart monument. (Stukken van no. 8), met rapport der Commissie voor Openbare Werken (no. 9) en voorstel van B. en W. (no. 16). dhr. BAZELIER. Als er geen goede plaats te vinden is op het Kerkpleia, dan ben ik voor een bescheiden plaats op de Markt. Zao'n beeld behoeft niet in een hoek te worden gezet, dat mag iedereen zien. Nu wordt gevraagd om den grond gratis af te staan. Toen 25 jaar geleden de M&rkt is vergroot heeft het R. K. Kerkbestuur grond verkocht aan de gemeente. Wat we destijds betaalden, moeten we dat nu gratis afstaan Ik raad aan om een stuk te verkoopen en niet gratis af te staan, want anders scheppen we een gevaarlijk precedent. De Katholieken hebben geld genoeg, en als ze met hun inteekenlijsten komen, dan zal Bazelier daar wel aan geven. dhr. HERBERS.Ik heb nooit bijzonder veel aandacht geschonken aan de plaatsing van H. Hart beelden, want ik ga uiet veel op reis. Op die vergadering van de Commissie kwam ik on beslagen ten ijs; ik heb me voor alles laten leiden door het algemeen belang dat vordert dat de Markt niet voor andere doeleinden wordt ge bruikt. Misschien dat we daarom later als het 4 O-zy-ty-^j

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 66