63 23. OKT. 1928 c. Verzoek d,d. 20 September 1928 van het Gesticht Moederheil om subsidie met voor stel van B. eu W. om dit stuk in handen der fiaancieeleCommissie te stellen.(8tnkken no.4) Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. d. Verzoek dd. 12 October 1928 van L. A. van Nieuwenhuijzen e.a. om verbetering van den weg aan de Kruispoort, met voorstel van B. en W. om dit stak te stellen in handen der Commissie van Wegen en Waterleidingen. (Stnkken no. 5). Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B. en W. e. Verzoek dd. 18 Augustas 1928 van den A. N. W. B. om toe te treden als buitengewoon lid. (Stukken no. 6). Besloten wordt toe te treden als buitenge woon lid voor een bedrag van f 25 per jaar. f. Rapport dd. 15 October 1928 van de Commissie voor Openbare Werken om aan den i aannemer der Lignewerken een vergoeding van U f 200 toe te kennen, voor bet tewerk stellen van werkelooze arbeiders. (Stnkken no, 7). dhr. VOGELAAR. U weet in dezen mijn standpunt, dat ik reeds kenbaar maakte in een vorige vergadering. Wanneer we op dezen weg voortgaan dan zullen daar mijn inziens de gemeente-financiën onder lijden. Het advies betreft de financiën, zoodat bet behoorde uit te gaan van de fiaancieele Commissie. Ik kan niet begrijpen boe de Commissie voor Open bare Werken een dergelijk advies kan geven. Het werk betrof hier de verbreeding van de Ligne het heeft dus niets te maken met onze gemeente-financien. Dat die aannemer veel te laag heeft ingeschreven, daarvan profiteeren ten slotte de ingelanden, maar ik acht bet niet juist dat daarvoor de financiën der gemeente moeten worden aangesproken. Ik stel daarom voor op dit verzoek afwijzend te beschikken. dhr. VAN HEREL. De opmerking van den heer Vogelaar is niet geheel juist. Verkasrt beeft bij de uitvoering van bet werk een aantal werkeloozen tewerk gesteld, die anders de gemeente meer dan f 200 zouden hebben ge kost. Daarom is het billijk dat de gemeente hem thans een vergoeding toekent, die echter niet mag worden opgveat als een subsidie. dhr. HERBERS. De opmerking van den heerVogelaar dat dit advies behoorde te worden uitgebracht door de fiaancieele Commissie is wel juist. Verleden jaar toen dit werk nog moest worden uitgevoerd heeft een conferentie 2 Jl.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 64