62 Dinsdag 23 October 1928 OPENBARE VERGADERING van dsn Gemeenteraad Tegenwoordig; de heeren Chr, Herbsrs, J. C. Bazelier, L C. Vogelaar, P. van den Bergh, A. G. J, Moors (Wethouder), Mej. P.a van Meer, de heeren N. van Bergen, J. Theunisse, A. M. L. J. de Wit, P. J. C. Swagemakers (Wethouder) M. v. Herel en L. M. A. van Loon Afwezig: de heer M. Veraart. VOORZ.De Burgemeester. SECRETARISJ. L. M. Jurgers De VOORZ. opent de vergadering en deelt mede dat is ingekomen een aanmerking op de notulen van dhr. Vogelaar wiens naam ten on rechte niet is genoemd onder de benoemde le den der Salaris-commissie. (Stukken no. 17). Besloten wordt de ge vraagde wijziging alsnog aan te brengen, waarna de notulen der vergadering van 25 September 1928 worden goedgekeurd en vastgesteld. Ingekomen Stukken a. Schrijven d.d. 24 Mei 1928 van de Af- deeling Steenbergen van den R.K. Lmdarbei* dersbond //St. Deus Dedit# betreffende werk verschaffing (Stukken no. 1) De Commissie van Openbare Werken is in haar rapport d.d. 15 October 1928 (no. 2) van meening dat de oppervlakte der goreen van het Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet te klein zijn in verhou ding tot de kosten vallende op de inpoldering. De overige gorsen gelegen langs den Prins Qendrikpolder tot in de gemeente St. Philips- land bevatten nog te weinig klei om met succes tot inpoldering te kunnen overgaan. De Com missie acht het derhalve niet raadzaam reeds thans aan dat werk te beginnen, omdat de ge meente geen risico mag loopen. Overeenkomstig het advies der Commissie wordt met algemeene stemmen besloten. b. Mededeeling betreffende de Maandag 24 September 1928 gehouden opneming der kas en boeken van den gemeente-ontvanger. (Stuk ken no. 3) Dit proces-verbaal wordt voor kennisgeving aangenomen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 63