eo 25. SEP, 1928 bespreken, doch zal hiermee wachten tot de besloten vergadering. dhr. VAN HEREL. In een vorige vergade ring is aangenomen een voorstel betreffende de kinderaftrek. Hieraan is nog steeds geen uit voering gegeven. Wat kunnen daarvan de redenen zijn F VOORZ. Dit was niet mogelijk omdat de begrooting reeds was vastgesteld. Bij de be grooting van het volgende jaar is daarover een toelichting te vinden. dhr. BASELIER sluit zich aan bij den heer van Herel. Verschillende huishoudens met kinderen hadden op deze aftrek reeds gerekend; en hebben Spr. daarover gesproken. dhr. VAN BERGEN. Namens de financieele Commissie moet ik opmerken dat een derge lijke belastingverlaging een zeer ingrijpende maatregel is. We doen daarom aan de leden van den Raad het verzoek in den vervolge gedurende het jaar niet meer met dergelijke ingrijpende voorstellen te komen, doch zulks uitsluitend te doen bij de begrootiDg. Anders is het voor de financieele Commissie haast onmogelijk om een juist oordeel te vormen. dhr, VAN HEREL. Ik zou het Dagelijkse'! Bestuur in overweging willen geven eens na te gaan of het niet mogelijk is ergens bouwgrond ter beschikking te stellen. De R. K. Bouwvereeniging heeft al haar bouwgrond verkocht, en ik geloof dat wanneer de gemeente aan deze zaak eens wat meer aan dacht schonk, en eens trachtte wat grond te verkoopen, dit de gemeente-financiën wel ten goede zou komen. VOORZ. Ik heb de gemeente-architect reeds opdracht gegeven om een nieuwe straat te projecteeren, dwars door de Komweide naar de Grintweg, doch wegens ziekte van den heer Hageman is dat nog niet gebeurd. dhr. VAN HEREL. Voor den aanleg van een nieuwe straat gevoel ik direct nog niet zooveel. Ik geloof dat we voorloopig beter aan den weg kunnen blijven. VOORZ. Dat kan gelijktijdig gebeuren, dhr. BASELIER merkt op dat achter de teekenschool nog bouwgrond beschikbaar is. dhr. DE WIT. Hoe staat 't met den aankoop van materiaal voor de wegen. Door de droogte zjjn sommige wegen slecht geworden, wat nu in het natte seizoen nog erger zal worden. VOORZ. antwoordt dat voor de verbetering van den weg naar de Heen reeds keien zijn aangekocht en dat het in de bedoeling ligt dezen weg gedeeltelijk met keien en klinkers 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 61