25. SEP. 1928 Herel 9 stemmen Baselier 2 ▼an den Bergh 1 stem Benoemd de heeren N. ran Bergen, yoorz., M. Veraart en M. van Herel. Commissie van Wegen en Waterleidingen Openbare Werken Uitgebracht worden op do heeren L. M. A. v. Loon (voorz.) 9 stemmen Herbers 8 van Herel 7 de Wit 1 stem Thennisse 1 Baselier 1 onwaarde 1 v Benoemd de h.eren L, M. A. van Loon, voorz., Chr. Herbers en M. van Herel. Deze commissie is tevens verkeerscommiisin, in welk geval de heer Swagemakers als voor zitter fungeert. Commissie voor de strafverordeningen. Ambtshalve voorzitter de Burgemeester. Uitgebrocht op de heeren van Loon en Baselier ieder 10 stemmen. Benoemd de ^eeren L. M. van Loon en J. C. Baselier. Commissie van Bijstand voor het Woningbedrijf. Uitgebracht worden op de heeren van Loon 10 stemmen Herbers 6 de Wit 9 H van Herel 1 stem Baselier 2 stemmen Theunisse 1 stem Benoemd de heeren L. M. A, van Loon, Chr. Herbeis en A. C. M. de Wit. Op 'n desbetreffende vraag van den VOORZ. verklaren de aanwezig zijnde leden zich bereid hunne benoeming te aanvaarden,terwijl de niet tegenwoordig zijnde leden met hunne be noeming in kennis worden gesteld. Rondvraag. dhr. BASELIER. Wanneer over de dek- plank van de goot bij de Wed. Joppe en Wed. Veraart een auto rijdt, dan kan men het op springen van die plank misschien wel een kwartier ver hooren. Nu is het mogelijk dat de dekplank te licht is, doch dat geloof ik niet. Ik vermoed dat de dekplank voldoende zwaar is, zoodat alleen de steunijzers eens zouden moeten worden nagezien. VOORZ. zegt toe de zaak te laten nazien, dhr. THEUNISSE. Ik heb nog een punt te S

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 60