11 JAN. 1928 daarvan het idee, dat het partijbelang hier domineert boven het algemeen belang en dat acht ik verkeerd. Het algemeen belang vergt hier, dat geen subsidie wordt verleend. Immers welk algemeen belang is er door de stichting van een kerk op de Welberg gediend Geen enkelDe groote reden om geen subsidie te geven is voor mij gelegen in het volgende De gemeente moet zich niet met godsdienstige principen gaan bemoeien. De Grondwet kent een scheiding van Kerk en Staat. Waarom moet nu de gemeente weer verband gaan leggen En waarom moet vooral zoo'n be rooide gemeente als Steenbergen, tot subsidie overgaan. Bij de behandeling der begrooting is alles zooveel mogelijk ingekrompen en om redenen van fiaancieelen aard werden werken van algemeen nut beperkt. Daarom acht ik het verkeerd nu weer maar f 2000 nit te geven, want of we dit bedrag in eens of in 10 jaar uitgeven, de gemeente is in ieder geval het geld kwijt,en dat acht ik onverantwoordelijk Wat mij ook tegen de borst stuit, is dat niet alleen de belastingpenningen der arbeiders die in den zomer slschts met groote moeite in hun onderhoud kunnen voorzien, worden ge bruikt, doch ook die der niet-katholieke in gezetenen. Nu mogen de niet-katholieken in deze gemeente numeriek wel ver in de minder heid zijn, maar wanneer het op het belasting- betalen aankomt, is dat geenszins het geval. Ik heb nagegaan dat in 1926 de plaatselijke inkomstenbelasting opbracht f 76000,— en hierby was een zevende gedeelte van niet- katholieken. Als nu een subsidie van f 2000 wordt gegeven, dan is daarbij ook een zevende deel van niet-katholieken. Ik vraag me verder af welk standpunt zal de Baad innemen indien ook door een ander Kerkgenootschap eens om subsidie wordt gevraagd. Ook wy werken ieder jaar met een te kort van f 1500 tot f 2000 Wij krygen van den inspecteur de opgaven der inkomens en heffen daarnaar een belasting van de lidmaten. Ik wil ook nog op iets anders wijzen. Als een mensch iets aanpakt, dan wil hij de zaak meestal zoo grootsch mogelijk opzetten. Nu komt er een kerk met pastorie, binnen afzien- baren tijd misschien 'n zusterschool.En dan zal de Baad tezijnertijd toestemming moeten geven om de noodige gelden beschikbaar te stellen en lijdelijk moeten aanzien dat de school in de kom voor de helft ontvolkt wordt. Voor dit alles kan de gemeente dan bovendien nog eenige duizenden uitgeven. Ik ben dan ook 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 5