58 y 2 5. SEP. m met het treffen van een regeling uiterst voor zichtig moeten zijn. J. /I Qs /J dhr. MOORS acht het WwfaAdfu&vab regeling, met het heffen eeuer alge oog op de verstrek- 'kende gevolgen zeer gewenscht. VOORZ. Ik ben geenszins tegen een alge- meene regeling, en ik wil hier wel opmerken dat we geen grond moeten koopen die we niet noodig hebben. dhr. VAN BERGEN. Als de zaak wederom in handen der financieele Commissie wordt gesteld tot het ontwerpen eener algemeene regeling dan zullen we ook aandacht moeten schenken aan den grond van v. Loon en Raam makers. Deze weten tevoren wat ze voor hun grond kunnen krijgen. dhr. BASELIER. Ik wil nogmaals aandringen op 't in het leven roepen van een algemeene regeling, die ook uit een billijkheidsoogpunt noodzakelijk is. Verder meen ik er voor te moeten waarschuwen dat de gemeente alleen die grond overneemt die ze strikt noodig heeft. Hierna wordt besloten de op deze zaak b etrekking hebbende stukken wederom in handen der financieele Commissie te stellen tot het ontwerpen eener algemeene regeling. Verzoek d.d. 20 September 1928 van het Comité voor de Katholieke Sociale Actie om beschikbaarstelling van terrein voor de plaatsing van een H. Hart monument. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dat stuk te stellen in handen der Commissie voor Openbare Werken. Hierna wordt met algemeene stemmen besloten tot vaststelling eener verordening als bedoeld in art. 4 der Bioscoopwet. Benoeming diverse raads-commissies De Voorz. verzoekt de heeren van Bergen en Veraart als stemopnemers te fungeeren. Salaris-Commissie. Uitgebracht werden op de heeren de Wit (voorz.) 8 stemmen Herbers 9 v Theurisse 8 v. d. Bergh tt Baselier, van Herel en Veraart ieder 1 stem, en 1 van onwaarde. Benoemd de heeren A. C. M. J. de Wit, voorzitter, Cbr. Herbers, J. Theunissa en P. vanden Bergh. Q. Q. Financieele Commissie. Uitgebracht werden op de heeren van Bergen (voorz.) 9 stemmen Veraart 9 r

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 59