2 5. SEP. 1928 wij alle giond direct moeten orernemen ant woord ik ontkennend. We zullen eerst voor- ■tellen om een stuk aan te koopen, als we dat noodig hebben. dhr. BASELIER. Ik ga accoord met het gesprokene door den Voorzitter. Als een par ticulier grond heeft en hij moet die afstaan aan de gemeente zonder dat hij daarvoor een vergoeding krijgt, dan is dat onbillijk. Als iemand nn achter de rooilijn gelegen grond, voor een tuintje of iets dergelijks kan ge bruiken, dan is dat natuurlijk iets anders. Maar deze menschen zullen wellicht zelf reeds prijs er op stellen, dat ze hun grond kunnen behouden. Als er evenwel een weg komt en de grond wordt afgenomen, dan is het natuur lijk billijk dat een vergoeding wordt toegekend. dhr. VAN BERGEN. Bij de fiaancieele commissie zit algemeen voor dat de gemeente de grond nog niet noodig had. Wanneer de kerk nu die grond voor tuin kan gebruiken, dan kunnen we ze later wel overnemen als de gemeente ze noodig heeit. Bij de fiaancieele commissie zat voor dat de grond thans niet noodig was. VOORZ. Het beste is wel dat de stukken nog eens worden gerenvoyeerd naar de finan- cieele commissie die dan nog eens met B. en W. kan confereeren. dhr. VAN HEREL. Wil de gemeente ook den grond van Raammakers en Van Loon overnemen P VOORZ. Wanneer we die grond noodig hebben, en dat zal zeker spoedig het geval zijn, dan zullen we ook die moeten overnemen. dhr. VAN HEREL. Kunnen we dan ook met de overname van den grond van het kerk bestuur niet zoo lang wachten VOORZ. Het is beter dat we daar niet zoo lang mee wachten. Als het kerkbestuur rond die grond een heining of een schutting gaat plaatsen moeten we later ook die gaan vergoe den, zoodat we die kosten er nog bij krijgen. We krijgen nu voordeelige voorwaarden aan geboden, laat ons daar ook van profiteeren. dhr. VAN HEREL. Het kerkbestuur kan den grond gebruiken als tuingrond, zoodat het er tot aan de overname toch voordeel van heeft. Ik zou verder nog even de aandacht willen vestigen op de provinciale regeling, waarbij men verplicht is een Meter uit de rooi lijn te bouwen, terwijl de provincie voor de overblijvende grond toch geen vergoeding geeft. We staan hier voor een zaak die gemeente veel geld kan kosten en daarom geloof ik dat we

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 58