5 2 5. SEP. 1928 <32.¥ Gewone dienst Iakomsten f 279127.60 Uitgaven f 270921,31 Batig slot f 8206,29 Kapitaaldienst Inkomsten f 49514,44 Uitgaven f 46844,865 Batig slot f 2669.5 76 De beide Wethouders onthielden zich van medestemmen. Met algemeene stemmen wordt hierna goed gekeurd de rekening van het Burgerlijk Arm bestuur 1927 in ontvangsten op f 9647.21, uitgaven f9748.466, nadeelig saldo f 101.256. dhr. VAN HEREL. Is er nog geen reke ning van het Woningbedrijf VOORZ. Het woningbedrijf is aangevangen 1 Januari 1928, zoodat u daarvoor eerst het volgend jaar een rekening krijgt vast te stellen. Aanbieding gemcentebegrooting 1929 Op voorstel van den Voorz. wordt besloten deze begrooting in handen der financieele Commissie te stellen. dhr. THEUNI88E. Zal de begrooting ook dat jaar weer circuleeren bij de raadsleden VOORZ. De begrooting zal circuleeren, doch ik wil de raadsleden verzoeken de stuk ken niet te lang onder zich te houden, daar de vaststelling voor 1 November a.s. moet plaats hebben. dhr. BA8ELIER. Ik zou dan willen vragen hoeveel dagen of we de begrooting mogen houden. Een dag of drie is toch wel noodzake lijk om een behoorlijk inzicht te krijgen. VOORZ, heeft daartegen geen bezwaar, dhr. THEUNI88E. Ik geloof dat een tyd van drie dagen voldoende is, nuar dan moet ze ook niet langer worden ingehouden. De leden behoeven geen wijzigingen aan te brengen, het is voldoende dat eenige notities worden gemaakt. Aanvulling» agenda, Teu-j-, j v n. 1. Verzoek d.d. 26 Juli 1928 van het kerk- 'ibestuur van den H. Cornelius te Welberg om aankoop van een strook grond gelegen voor de rooilijn ter plaatse van de R. K. Kerk. Tevens komt ter tafel het rapport der finan cieele Commissie van 10 September 1928, en prae-advies van B. en W. van 24 Sept. 1928. VOORZ. Zooals uit de stukken blijkt gaan B. en W. niet geheel aceoord met het voorstel der financieele Commissie, maar stellen zij thans 4 r

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 56