'bdLt/- (ft 2 5. SEP. 1928 <■4*. niet worden behandeld, daar over de voorge stelde wijzigingen het advies der Gezondheids- Commissie is gevraagd, hetwelk nog niet is in gekomen. dhr. THEUNI8SE. Ik heb in vorige verga deringen reeds meermalen er op aangedrongen dat van de politieverordening een herdruk zal worden gemaakt. VOORZ. Ik acht het beter dat eerst de wij zigingen worden aangenomen, en in de veror dening opgenomen waarna een herdruk kan worden gemaakt. dhr. THEUNI88E. De politieverordening is een waren doolhof geworden, tengevolge van de vele wijzigingen. Daarom acht ik een her druk wel zeer noodzakelijk. Besloten wordt dit punt aan te houden tot een volgende vergadering. 3. Intrekking raadsbesluit van 8 April 1927 goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van 22 Juni 1927 G No. 141 tot het aangaan eener geldleening voor de stichting van een noodslacht- huis. "VOORZ. Nu het bestuur van den kring Steenbergen van den N. C. B. mededeelt niet over te gaan tot de exploitatie van een nood- slachthuis zijn wij van meening dat tot intrek king van dit besluit moet worden overgegaan totdat een definitief besluit zal zijn genomen dhr. THEUNI8SE. Kunt U bij benadering opgeven hoe dikwijls de Vleeschkeuringsdienst in een jaar wordt gewijzigd? VOORZ. Dat kan ik niet. Met algemeene stemmen wordt tot intrek king van evengenoemd besluit besloten. 4. Met algemeene stemmen worden vastge steld de staten van oninbare en nog te verhalen posten over het dienstjaar 1927. 5. Voorloopige vaststelling ge meente-rekening 1927. Overeenkomstig het voorstel der financieele Commissie wordt met algemeene stemmen voorloopig vastgesteld: le. de rekening van inkomsten en uitgaven van het vleeschkeuringsbedrijf over 1927, in ontvang op f 9405.87, in uitgaaf op f 7602.47 winst f 1802.90. 2e. de rekening der gemeente over het dienstjaar 1927, 3 CC t y -i.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 55