2 5. SEP. 1928 Op voorstel van B. en W. wordt besloten de gevraagde wijzigingen aan te brengen, e. Verzoek d.d. 5 September 1928 No. 454 van het Gemeentebestuur van Arnemuiden om adhaesie te betuigen aan het verzoek van den Baad dier gemeente om wijziging van art. 104 der L. O.-wet. VOORZ. B. en W. willen eerst de finan- cieele Commissie laten nagaan, welke finan- cieele gevolgen deze wetswijziging voor de ge meente zou knnnen hebben en daarna den Raad op het verzoek doen beslissen. Besloten wordt dit stuk in handen der fi nan- cieele Commissie te stellen. f. Rapport der fiaancieele commissie d.d. 10 September 1928 betreffende de rekeningen der Bijzondere Lagere en U.L.O. school aan den Dam. De Commissie merkt op dat ten onrechte is beweerd dat door het schoolbestuur tweemaal een bedrag van f 13,35 zou zijn in rekening gebracht, waarna met algemeene stemmen wordt besloten de rekeningen over het tijdvak 1924-'26 goed te keuren tot een bedrag van f 5358,82 voor de L. O. en f2854,84 voor de U. L. Ó.-school. g. Rapport d.d. 10 September 1928 van de fiaancieele commissie betreffende het verzoek van het hoofd der bijzondere school van het R.K. Weeshuis, om beschikbaarstelling van de noodige gelden voor de aanschaffing van leer middelen. VOORZ. Zooals uit de stukken is gebleken, voldoet dit verzoek niet aan de bepalingen der wet, het schoolbestuur dient derhalve te worden medegedeeld dat op hel verzoek niet kan wor den beslist. dhr. van QEREL. Welke bepaling der wet staat aan de inwilliging van het verzoek in den weg? VOORZ. Het verzoek moet van het Bestuur zelf uitgaan. dhr. van HEREL. Er staat toch namens het bestuur. VOORZ. De aanvrage moet volgens de wet van het Bestuur zelf uitgaan. Besloten wordt het schoolbestuur te berich ten zooals door den Voorzitter wordt aange geven. 2. W ijziging der algemeene Politie verordening. VOORZ. Dit punt kan in deze vergadering 2 pr

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 54