Dinsdag 25 September 1928 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad r Tegenwoordig de heeren J, C. Baselier, N. van BergeD, P. van den Bergh, M. Veraart J. Theunisse, M. van Herel, P. J. C. Swage- makers (wethouder) A. G. J. Moors (wethouder) A. L. M. J. de Wit, en L. C. Vogelaar. Afwezig: Mej. Pa. C. van Meer en de heeren Chr. Herbeis en L. M. A. van Loon. VOORZ.de Burgemeester. Secretaris: J. L, M. Jurgers. VOORZ. opent de vergadering. VOORZ. Aangezien op de notulen der ver gadering van 14 Augustus 1928 bij mij over- komstig het Reglement van Orde geen aanmer kingen zijn ingekomen, stel ik voor deze notulen ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen. Aldus wordt met algemeene stemmen be sloten. Ingekomen stukken a. Verzoek van M. van Wezel te Kruisland om vrij vervoer per autobus van zijn leerplich tig kind van Kruisland naar Steenbergen. VOORZ. B. en W. stellen voor op dit ver zoek goedgunstig te beslissen. Hiertoe wordt met algemeene stemmen be sloten. b. Verzoek d.d. 18 Augustus 1928 van het Bestuur van den Landbouw wintercursus te Steenbergen om vergoeding van een exploitatie tekort. VOORZ. B. en W. stellen voor dit stuk om advies in handen der fiaancieele commissie te stellen. Aldus wordt besloten. c. Schrijven d.d. 6 Augustus 1928 van het bestuur van den Kring Steenbergen van den N. C. B. waarbij wordt medegedeeld dat de Kring afziet van de exploitatie van een nood- slachthuis zulks met het oog op de neiging tot decentralisatie, en de geringe medewerking van het hoofd van den keuringsdienst. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. d. Verzoek d.d. 5 September 1928 G No. 147 III Afd. van Ged. Staten om eenige wij zigingen in de instructie van den Ontvanger aan te brengen.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1928 | | pagina 53