O 1 4 AUG. 1928 Ik zal mij onthouden om nog andere punten hier ter sprake te brengen, maar wel wil ik er nog op wijzen dat door het ontbreken ran de noodige weekstaten, geen voldoende controle kan worden uitgeoefend, zoodat de voorzitter wordt verzocht aanteekening te willen houden, dat door mij de goedkeuring aan bovengenoem de rekening niet kan worden verleend. VOORZ. De heer Herbers beweert dat door het schoolbestuur van de school aan den Dam een bedrag ran f 13,35 dubbel is uitbetaald. Ik zou daarom de tinancieele Commissie in overweging willen geven, die post nog eens te vergelijken, dan kan daarover in de volgende vergadering worden beslist. Wat betreft het verdere gedeelte van Uw betoog moet ik opmerken dat het gemeente bestuur geen zeggeschap heeft over het aan stellen van personeel door het schoolbestuur. Het schoolbestuur is daarin volkomen vrij. Ik stel daarom voor de rekeningen der bijzondere scholen te De Heen en Welberg goed te keuren, en die van de school aan den Dam aan te houden tot de volgende vergadering. dhr. VAN BERGEN. De heer Herbers maakt aanmerking betreffende eenige kleine posten. Ik kan naar aanleiding daarvan mede- deelen dat ik de boeken van het Hoofd der School in de Kom heb nagezien, waarbij ik bemerkte dat alle mogelijke kleine kosten, porto's enz. daarin voorkwamen. Ik beschouwde daarom de verantwoording practisch in orde. dhr, VAN HEREL. De heer Herbers zegt positief dat een post dubbel is berekend. Heeft de heer Herbers ter zake nog nadere inlich tingen ingewonnen P dhr. HERBERS. Ja. Hierna wordt besloten de rekeningen der Bijzondere Scholen te Welberg en De Heen goed te keuren tot de door de financieele Commissie voorgestelde bedragen, terwijl de goedkeuring der rekeningen van de school aan den Dam wordt aangehouden tot de volgende vergadering. dhr. HERBERS verzoekt aanteekening dat hij tegen deze goedkeuring is, omdat hij door het ontbreken van weekstaten de verantwoor ding niet voldoende acht. 6. Wijziging begrooting 1928. Met algemeene stemmen wordt besloten onder goedkeuring van Ged. Staten de door B. en W. voorgestelde wijzigingen aan te brengen. 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 51