11 M. 1928 notulen der vorige vergadering, vast te stellen met inachtneming der wijziging voorgesteld door den heer Bazelier te wijzigen, wordt hierna in stemming gebracht, en aangenomen met 10—3 stemmen. Vóór de heeren van Herel, Leijs, v. d. Bergh Theunisse, Veraart, van Loon, Bazelier, mej. van Meer, de heeren de Wit en Moors. Tegen de heeren van Bergen, Herbers en Swagemakers. c. Schrijven dd. 8 December 1927 van de Politiehonden dresseerclub te Steenbergen, waarbij dank gezegd wordt voor de verleende jaarlijksche subsidie van f 40, VOORZ, Ik stel voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. d. Verzoek dd. 28 November 1927 van den Z.Eerw.heer Pastoor der nieuwe Parochie J U'l H Welberg om subsidie. Gevraagd wordt een subsidie in eens uit te keeren of in 1929 van f 10,000. De iinancieele Commissie deelt in haar rap port van 5 Januari 1928 mede dat zij er ten volle van overtuigd is, dat aan het stichten eener nieuwe parochie te Welberg, groote moeilijkheden zijn verbonden, terwijl de be volking dezer parochie over het algemeen zeer weinig in de kosten der stichting kunnen bijdragen. De Commissie moet tot haar leed wezen opmerken dat de financiëele toestand der gemeente het geve» eener subsidie als in het verzoek bedoeld niet toelaat. Toch meent de commissie dat de gemeente zich niet van het geven van eenige steun mag onthouden, en adviseert derhalve aan de nieuwe parochie Welberg gedurende 10 jaren een bijdrage van f 200,— per jaar toe te kennen. dhr. LEIJS. Het zal de heeren wellicht niet verwonderen, als ik zeg dat ik tegen de subsidie ben, en ik wil de redenen daarvan eenigszins trachten uiteen te zetten. Op de eerste plaats kan ik als raadslid niet veel waarde hechten aan het advice der finan- cieele commissie. Immers in de vorige ver gadering heeft de voorzitter der financieele commissie nog gezegd, dat, al teekent hij een advies dit nog niet wil zeggen dat hij het met den inhoud eens is. Van een ander lid der financieele commissie, dat ik Zaterdag ont moette en waarbij het gesprek ook op de parochie Welberg kwam, vernam ik, dat, indien hij op een andere lijst was gekozen, hij tegen deze subsidieering zou zijn geweest. Ik krijg 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 4