48 (klU-iHu«yi 4 AUG. 1§28 de gelegenheid te worden gesteld tot het koopen van een perceel grond, en h. Verzoek dd. 1 Augustus 1928 van het R. K. Weeshuis om beschikbaarstelling van de noodige gelden voor de aanschaffing van nieuwe leermiddelen. Wordt besloten deze stukken om advies in handen der fiaancieele commissie te stellen. 2. Vaststelling instructie van den gemeente - ont van ger. Zonder beraadslaging wordt deze overeen komstig het advies der salaris-commissie vastgesteld. Deze instructie zal aan Qedeputeerde Staten worden medegodeeld. 3. Vaststelling eener verordening op de heffing van reehten voor het in gebruik nemen van gemeentegrond. VOORZ. Het heeft bij B. en W. al meer malen een punt van overweging uitgemaakt om aan de havendijken terrein beschikbaar te stellen voor opslagplaatsen. De commissie voor Openbare Werken heeft een cijfer aan gegeven, nl. een bedrag van f 0.50 per M2 en per jaar. Wij waren aanvankelijk van meening dat dit bedrag te laag was, doch toen ook de fiaancieele commissie daarmee accoord ging, hebben B. en W. zich eveneens daarbij neer gelegd. Wanneer de grond slechts voor een gedeelte van een jaar in gebruik wordt ge nomen, dient echter de prijs te worden ge reduceerd. Daarom stellen B. en W. voor om voor een halfjaar of een kwartaal of gedeelte daarvan het recht te bepalen op de helft en een vierde van het bedrag per jaar. Wat het tweede punt betreft: Het zal de leden stellig wel bekend zijn, dat den laatsten tijd wel eens misbruik wordt gemaakt bij het plaatsen van steigers op het trottoir, zeer ten ongerieve van het publiek. We hebben ons ter zake in verbinding gesteld met de commissie voor Openbare Werken, die van meening is dat het trottoir over de lengte van het pand tot een breedte van 1%M. gratis kan worden afgestaan, ter wijl voor elke M. die meer in gebruik wordt genomen een recht van f 0.50 per maand of gedeelte daarvan zou dienen te worden geheven. Met algemeene stemmen wordt bierna besloten, onder Koninklijke goedkenring, de

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 49