47 - 14 AUG, 1928 rest particulier eigendom is, zoodat voor de gemeente geen plicht tot ruimen en uitbaggeren bestaat. dhr. VAN HEREL. In onze Commissie is dezelfde opmerking gemaakt,doch deVoorzitter was van meening dat waar de gemeente steeds de Middelvest heeft onderhouden, zulks ook in de toekomst zou gebeuren. VOORZ. De gemeente deed zulks ter be koming van goed drinkwater, maar dit wil nog niet zeggen dat ze ook in de toekomst daarmee moet blijven voortgaan. dhr. BERBERS, Veel vuil van de straat komt in de Vest terecht. Is het daarom niet gewenscht dat eens een bespreking plaats heeft met het bestuur van Cruijslandspolders en den eigenaar om te trachten bij wijze van werk verschaffing deze vest te ruimen P VOORZ. Ik verwacht van een dergelijke bespreking niet veel heil. We hebben reeds meermalen besprekingen gehouden met Cruijs landspolders en het resultaat was steeds dat de gemeente alleen het werk kan uitvoeren en betalen. Hiervoor gevoel ik thans al heel weinig omdat het gemeentebelang in geen enkel opzicht wordt gediend. dhr. VAN BERGEN. De Middelvest is toch particulier eigendom Hebben Cruijslandspolders dan belang bij eene uitdieping en ruiming VOORZ. Bij hooge waterstanden kan het waterschap zijn water door de Middelvest, via den Bunzingval loozen. dhr. HERBERS. Naar aanleiding van het verzoek van Brusselaars wil ik er nog op aan dringen dat dit werk zoo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Het vuile water blijft in de goot en op 'n gedeelte van de straat staan, de schoolkinderen loopen er door, en voor een tweetal t. b. c. lijders die voor de open ramen liggen is deze toestand in 't geheel niet vol te houden. VOORZ. zegt toe voor spoedige uitvoering te zullen doen zorg dragen. e. Dankbetuiging dd. 11 Juni 1928 van het bestuur van den Rijks Landbouw-wiuter- cursus te Steenbergen, voor verleende subsidie. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. f. Het verslag van de Districts Arbeids beurs Ie Bergen op Zoom over 1927 zal bij de leden circuleeren. g. Verzoek dd. 26 Juli 1928 van het R, X. kerkbestuur van den H. Cornelius, om in 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 48