4 6 14 AUG. 1928 b; Ve"°ek/;d-15 1928 d« Coo- peratieve Handelsvereeniging van den N.C.B. vergunning tot het oprichten eener los- en I /laadinrichting op de Kade. Overeenkomstig het advies der Commissie van openbare werken wordt besloten le. Aan de Coöperatieve Handelsvereeni ging van den N. C. B. te Veghel toestemming te verleenen om op de Kade een mechanische los- en laadinrichting te plaatsen en zalks on der de volgende voorwaarden 1. De vergunning wordt verleend tot weder opzegging. 2. Alle schade welke aan de bestrating en den Kademuur wordt toegebracht, zal door concessionarisse worden hersteld ten genoege van Burgemeester en Wethouders. 3. Voor het ingebruiknemen van gemeente grond zal door concessionarisse aan de gemeen te worden betaald een bedrag van f 1,50 per M2 en per jaar voor den grond die door de fon- deeriög wordt ingenomen, benevens f 0.75 per M. loop rail per jaar, voor zoover deze is aange bracht boven gemeente-grond. 2e. Concessionarisse op te merken dat aan het hebben eener los- en laadinrichting bij het lossen en laden van schepen geenerlei voorrang kan worden ontleend. dhr. HERBERS. Wanneer een kraan ge plaatst wordt, en groote schepen komen lossen, dan kan dat belemmerend werken. Daarom is het hoog noodig dat aan den anderen kant een dam wordt gemaakt. c. Verzoek d.d. 13 Juni 1928 van de afdeeling Roosendaal en omstreken der ver- eeniging van Politie ambtenaren tot bescher ming van dieren om voor woonwagenpaarden een stal beschikbaar te stellen. Overeenkomstig het voorstel der Commissie voor Openbare Werken wordt besloten op dit verzoek afwijzend te beschikken. Verzoek van A. Brusselaars e,a. om verbete ring van de goot in de Schoolstraat. De Commissie voor Openbare Werken adviseert in haar rapport van 7 Juli 1928 deze goot te vervangen door een nieuwe bestaande uit steenen op z'n kant of wel beton. Verder meent de Commissie te moeten wijzen op de groote vervuiling van de Middelvest, en geeft zij in overweging tezijnertijd tot ruiming en uitbaggering over te gaan. VOORZ. Naar aanleiding der laatste alinea van het rapport der Commissie voor Openbare Werken, moet ik hier opmerken dat de Middel- 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 47