4 4 6 JUNI 1928 eerste plaats iets te zeggen over het verslag der Gezondheidscommissie. Dit verslag is dikwijls minder vleiend voor betrokken personen, soms worden zelfs zulke termen gebezigd, dat ik me afvraag of de samensteller daarvoor nu werkelijk een academische opleiding heeft moeten genieten. Ik heb reeds meermalen gezegd dat het niet te pas komt, dat een praktiseerend advocaat tevens secretaris der gezondheidscommissie is. Zulks kan gemakkelijk tot verkeerde dingen aanleiding geven. Ik heb de bewijzen dat de secretaris der Gezondheidscommissie teekenin- gen enz. van de gemeente met particuliere cliënten bespreekt. Ik acht het wel gewenscht dat daar de aandacht detGezondheidscommiasie eens op werd gevestigd. Ik heb ook eenige opmerkingen op het gemeenteverslag. Destijds is me eens gezegd dat ik weinig afwist van gemeente-administratie en dat is ook zoo. Maar thans zou ik toch wel eens willen vragen of het gemeenteverslag over 1927 nu werkelijk ernstig is opgemaakt. Ik kan daar niets in vinden over dat stukje grond in den Wildenhoek. Verder staat in het gemeenteverslag dat de toestand van den land bouw ongunstig is, en dat de consumptie aard appelen 150 HL. per H.A. opbrachten. Zulke dingen noem ik niet ernstig meer. Verder tref ik nog aan maalderijen die al ongeveer 15 jaar met kracht werktuigen werken. Dit alles zou toch eens moeten worden bijgewerkt. VOORZ. U heeft sprekende over het ver slag der Gezondheidscommissie, gezegd, te kunnen bewijzen, dat teekeningen van de gemeente, door den secretaris der gezondheids commissie voor particuliere doeleinden werden gebruikt. Wilt u die bewijzen misschien overleggen P dhr. THEUNI88E. Goed, ik zal ze u be zorgen. VOORZ. Uwe opmerkingen over het gemeenteverslag zullen we in dank aanvaarden en volgend jaar daarmede rekening houden. Niemand meer het woord verlangende sluit de VOORZ. de openbare vergadering en gaat de Raad over in besloten zitting. Aldus vastgesteld in de öpenibiare ver gadering van den I V Z 8 De Voorzitter, Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 45