r vM^, L ~*q/ tArto£z**~^- A fi o 6 JUN/ 192& YOORZ. Is wel teekenena aat de man die aanvankelijk de onbewoonbaarverklaring vroeg, na die onbewoonbaarverklaring de woning niet wil ontruimen. dhr. v. HEREL. We hebben hier twee verzoeken die elkaar tegenspreken. Oerlemans wil de woningen verbeteren, maar kan dit niet omdat een woning nog bewoond is, door Jacobs die wegens zijn ziekte nog geen andere woning kan betrekken. Voor Jacobs is het met bet oog op zijn ziekte van belang dat hij spoedig een andere woning heeft. Zon het niet goed zijn hem er op te wijzen dat er te Kruisland en De Heen nog een aantal goede woningen beschikbaar staan P VOORZ. Daarmee kan ik accoord gaan, maar de man wil er eenvoudig niet nit. 't Is juist zoo merkwaardig dat hij eerst bij B. en W. kwam om een onbewoonbaarverklaring nit te lokken en nu deze werkelijk heeft plaats gehad en de eigenaar de noodige verbeteringen wil aanbrengen, stuit hij hierbij op moeilijkheden omdat Jacobs blijft zitten. dhr. HERBER8. Zoo is 't. Ik zou daarom Jacobs drie h vier weken uitstel willen geven, en dan kan Oerlemans de zaak verbeteren. Het voorstel Herbers wordt met algemeene stemmen aangenomen. VOORZ. deelt mede dat de pBataafsche Importmaatschappij0, bijkantoor Bergen op Zoom de petroleumbewaarplaats wil huren tegen den prijs van twee gulden per week. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. VOORZ. doet mededeeling van het besluit van Ged. Staten waarbij de beslissing op het raadsbesluit van 2 Mei 1928, tot vaststelling van rooilijnen wordt verdaagd, welk besluit voor kennisgeving wordt aangenomen. Eveneens wordt voor kennisgeving aange nomen het besluit dd. 23 Mei 1928, G No. 333 van Ged. Staten betreffende de toekenning van een bedrag aan het bestuur der Bijzondere School van het N. H. Weeshuis voor den aan koop van leermiddelen. Een verzoek van de bewoners van de School straat om verbetering in de afvoer van water en vuil wordt om advies in handen der Com missie voor Wegen en Waterleidingen gesteld. Een verzoek van J, M. Roel vink arts te K ruisland om plaatsing van een lantaarn voor zijn woning wordt aangehouden tot de besloten vergadering. Rondvraag. dhr. THEUNISSE. Ik heb de vorige ver gadering gezegd dat ik naar aanleiding van de verschillende verslagen eenige opmerkingen wenschte te maken. Ik wensch thans op de 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 44