A p 6 JUNI J928, gerlijken Stand. Spreker vindt n t een on billijkheid, dat de f 700,— waarmede dez8 be trekking is gesalarieerd, geheel ten voordeele van den secretaris komen, en wil bij de be grooting 'n voorstel tot betere verdeeling doen dhr. VAN HEREL. De Raad heeft een vorige vergadering besloten niet op de salarisverhooging voor Burgemeest' r en Secre taris in te gaan. Na, zie ik dat deze ver hoogingen toch op de begrooting zijn gebracht. Zijn we verplicht deze bedragen te betalen P VOORZ. Ja, want het salaris van den bur gemeester, den secretaris en den ontvanger, wordt vastgesteld door Ged. Staten onder Koninklijke goedkeuring, gehoord den ge meenteraad. dhr. VAN HEREL. Dan is met het advies van den Raad toch geen rekening gehouden. Waarom wordt dan de Raad gehoord P VOORZ. Door Ged. Staten zijn verschillen de gemeenteraden gehoord. Ik denk dat Ged. Staten de ingewonnen adviezen tegelijkertijd met hun voorstel aan de Kroon toezenden. Hierna komt ter tafel het rapport dd. 2 Juni 1928 van de fiaantieele commissie, naar aan leiding van het verzoek van het bestuur van den Landbouwwintercursus te Steenbergen om subsidie. De commissie is van oordeel dat 't schoolgeld voor dezen cursus bijzonder laag is, doch ge zien het groote nut van dezen cursus acht zij een gemeentelijke subsidie wel gewettigd, en stelt derhalve voor, voor eiken leerling uit de gemeente Steenbergen een bijdrage van f 8, te verleenen. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Rapport dd. 2 Juni 1928 van de financieele Commissie, betreffende de Rekening van het Vleeschkeuringsbedrijf. Waar de Commissie van meening is, dat voor het vormen van een juist oordeel de noodige gegevens ontbreken, wordt besloten alsnog de noodige bewijsstukken aan de Com missie te verstrekken. Verzoek dd. 17 Mei 1928 van C. Jacobs j>m drie maanden langer in zijn onbewoonbaar verklaarde woning wijk E No. 867, te mogen blijven wonen. De Gezondheids-commissie deelt bij schrij ven van 24 Mei 1928 mede tegen de inwilliging van het verzoek geen bezwaar te hebben, terwijl de eigena.tr A. J. Oerlemans vraagt om op dit verzoek afwijzend te beschikken, daar de ont ruiming noodzakelijk is, met het oog op de verbouwing der woning. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 43