Ax 6 JUNI 1928 .8. Verdeeling der gemeente inStem- Ul^^dietricten VOORZ. Blijkens de oude verdeeling der gemeente in stemdistricten ware» in elk district het volgende aantal kiezers Stemdistrict I 1100 kiezers II 980 III 830 IV 950 V 550 Volgens de nienwe verdeeling zal stem district I omvatten wijk A, wijk B 300 tot en met 338, G 1 tot en met 23, E 1 tot en met 55b, G 1 tot en met 33, H 1 tot en met 7, F 1 tot en met 35, ongeveer 900 kiezers. Stemdistrict IIwijk B, behalve 300 tot en met 333, ongeveer 900 kiezers. Stemdistrict IIIwijk E 56 tot einde, en Vierhoeven, ongeveer 850 kiezers. Stemdistrict IVwijk G 24 tot einde, wijk D, Vierhoeven, ongeveer 950 kiezers. Stemdistrict V wijk G 34 tot einde, H 8 tot einde, ongeveer 550 kiezers. Stemdistrict VIF 36 tot einde, ongeveer 275 kiezers. Wanneer we dus op de Kladde een stem bureau oprichten, wordt het eerste stem district ontlast van 200 kiezers, terwijl het le en 2e stemdistrict ook dan nog 900 kiezers blijven tellen. Deze verdeeling wordt met algemeene stemmen aangenomen. Eveneens wordt met algemeene stemmen besloten als stembureau voor stemdistrict VI aan te wijzen een lokaal van M. van de Wijgaerdt. 4. Wijziging gemeente-begrooting 1921 en 1928. Met algemeene stemmen wordt besloten, onder goedkeuring van Ged. Staten de voor gestelde wijzigingen aan te brengen. dhr. HEBBERS. Ik heb destijds een schrijven gericht aan Ged. Staten. Is daarop bij het gemeentebestuur reeds een antwoord ingekomen of zijn daarop inlichtingen gevraagd? VOORZ. Neen, dhr. HEBBERS. Mag ik dan dit schrijven hier even voorlezen VOORZ. Als de Raad daar genoegen mee neemt, heb ik er geen bezwaar tegen. dhr. HEBBERS doet dan voorlezing van een door hem aan Ged. Staten gericht schrijven waarin hij de aandacht van dit college vestigt op het bekleeden van bijbetrekkingen en het salaris van den ambtenaar van den Bur- 3 _A.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 42