d O 6 JON! 1928 zal verstandig doen zich niet daarin te mengen, en daarom stel ik voor dit verzoek voor kennis geving aan te nemen. Met algemeene stemmen wordt hierna besloten op het beroep afwijzend te beschikken. c. Schrijven dd. 10 Mei 1928 A no. 1 van den Commissaris der Koningin, waarbij wordt aangedrongen op het opnemen eener bepaling in de politieverordening, waardoor het fraudu leus vangen van mollen wordt tegengegaan. Dit schrijven wordt om advies in handen der Commissie voor de Straf verorderingen gesteld, die tezijnertijd een voorstel bij des Baad zal indienen. d. Bapport dd. 2 Juni 1928 van de finan- cieele Commissie,betreffende de driejaarlijksche afrekening van Bijzondere Scholen. VOOBZ. Waar ingevolge het rapport ver schillende inlichtingen alsnog moeten worden ingewonnen stellen B. en W. voor dit punt aan te houden tot de volgende vergadering. dhr. HEBBEBS. Bij het inzien der stukken trof ik daarbij niet aan de Bekeningen van de Schoolbesturen. Vermoedelijk is hier een misverstand in het spel geweest, want eerst nadat ik den heer van Herel opbelde, konden mij de stukken ter inzage worden gegeven. Ik wil daarom voorstellen de leden alsnog gelegen heid te geven van deze stukken kennis te nemen. VOOBZ. kan zich hiermee vereenigen. dhr. HEBBEBS. Te meer nog waar door Dr. de Visser dit jaar in de Kamer is gezegd, dat het hoog noodig is, dat de schoolbesturen de grootst mogelijke zuinigheid betrachten. dhr. THEUNI88E. Ik heb e,r vroeger eens opgewezen, dat het me ten zeerste frappeerde dat door het schoolbestuur een bedrag van f 0.30 voor het uitsteken der vlag in rekening werd gebracht. Zulks vond ik misplaatst en onbillijk. Nu wordt evenwel een bedrag van f 3 of 10 maal f 0.30 in rekening gebracht. Ik geloof dat het tijd wordt dat we het school bestuur toch eens opmerken dat dit wel wat al te ver gaat. Het voorstel van B. en W. om dit punt tot de volgende vergadering aan te houden, wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. 2. Vaststelling instructie Gemeente ontvanger. Het ontwerp dezer instructie wordt om advies in handen der Salaris-Commissie gesteld. 2 jL \j

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 41