t <r T Woensda? 6 Juni 1928 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad o n Tegenwoordig de heeren Chr. Herbers, L. M. A. van Loon, Mej. Pa. van Meer, de heeren A. G. Moors, M. van Herel, J. Theu- nisse, N. van Bergen, P. J. C. Swagemakers, A. M. L. J. de Wit, P. van den Bergh en M. Veraart. Afwezig de heeren J. C. Bazelier en L. C. Vogelaar. Voorzitterde Burgemeester. Secretaris J. L. M. Jurgers. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vergadering van Mei 1928 waarop overeenkomstig het Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen geen aan merkingen zijn ingekomen ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. VOORZ. Ingekomen is een schrijven van den heer J. C. Bazelier waarin deze mededeelt wegens uitstedigheid naar den Haag verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. 1. Ingekomen stukken. a. Rapport dd. 4 Mei 1928 van de finan- cieele Commissie betreffende toekenning eener vergoeding aan A. de Jong voor verrichte arbeid op het door hem van de gemeente ge huurde perceel bouwland. De Commissie adviseert aan de Jong eene vergoeding toe te kennen van f 10, en dit bedrag in mindering te brengen op de door hem nog te betalen pachtpenningen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. b. Schrijven dd. 4 Mei 1928 van J. C. Baze lier waarby deze in beroep komt tegen de aan schrijving, dd. 6 April 1928 van Burgemeester en Wethouders tot het aanbrengen van ver beteringen aan zijne woningen staande aan den Bergschen Grintweg plaatselijk gemerkt wijk B 363, B 364 en B 365. Door de Gezondheids Commissie wordt bij schrijven van 24 Mei 1928 No. 75 geadviseerd op dit beroep afwijzend te beschikken. dhr. HERBËRS. Het spijt mij dat de heer Bazelier hier niet tegenwoordig is. We hebben hier te behandelen een heel klein puntje van de schaduwzijde van de dagelijksche aange legenheden van mijnheer Bazelier. De Raad >j tJ

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 40