2 ME 1.1928. J i rsoneel met wer het secretarie-personeel met werk overladen is, maar dat kleine beetje kan er misschien nog wel bij. VOORZ. Uw opmerking over het voetballen is zeer juist, maar het is voor de politie heel moeilijk daartegen op te treden. U vraagt dat de politie wat hardhandiger zal optreden, maar dat mag niet; ik durfde politie niet op te dragen deze jongelui met de gummistok uiteen te jagen. Wel wil ik er nog eens over spreken met de politie en verder de hoofden van scholen eens verzoeken de kinderen onder het oog te brengen dat ze het voetballen op de openbare straat hebben te laten. Wat betreft het storten van vuil, hetzelfde euvel van Kruisland doet zich ook te Steen bergen voor en niettegenstaande de vuilniskar hier twee keer per week langs de huizen komt ophalen, ziet men hier nog dikwijls die ingre diënten langs straten en wegen liggen. Nu is dit alles wel verboden, doch het is moeilijk te constateeren wie de strafbare persoon is. Het is echter wel de moeite waard aan de provincie toestemming te vragen, om het vuil te mogen storten in den door u bedoelden sloot. Tenslotte wat betreft uw vraag betreffende het behulpzaam zijn der ingezetenen door het secretarie-personeel bij het indienen van ver zoeken; wanneer we die vraag overbrengen aan het personeel, dan zal daar zeker aan worden voldaan. dhr. THEUNI88E. Als ik klaag over het voetballen, wil ik hoegenaamd geen verwijt aan de politie maken, 't Is ook niet mijn be doeling dat de politie die jongelui zal afranse len, maar ze moeten procesverbaal opmaken. De ouders moeten dan met hun kinderen naar Bergen op Zoom en als ze dan een boete oploopen gaat de liefhebberij er wel uit. VOORZ. Ik zal deze zaak nog eens met de politie bespreken en wat mogelijk is zal zeker worden gedaan. dhr. HERBER8. Het jaarverslag der Ge zondheidscommissie heeft gecirculeerd. Ik heb met verontwaardiging kennis genomen van de verschillende persoonlijke aanvallen die daarin voorkomen, en het spijt me zeer dat de leden van een dergelijk lichaam zich niet boven deze persoonlijke kwesties verheven achten. dhr. THEUNIS8E. Mij is eerst gisteravond het verslag bezorgd, zoodat ik er nog niet nauwkeurig van heb kunnen kennis nemen. Ik stel me evenwel voor in de eerstvolgende ver-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 38