35 MEI 1928 Ik i J) fiUol&USH. btjL. fo É4 w. dhr. HERBERS. Ik meen dat de menechen een termijn gesteld is, gedurende welke ze gebonden waren, en dat ze thans na floop van dezen termijn weer vrij zijn. VOORZ. .Neen, de mensehen aan de Kruis- poort habben verschillende bezwaren, o.m. staan ze geen grond af zoolang de tegenwoor dige huizen van de Bouwvereeniging daar staan. Het voorstel van B. en W. tot vaststelling der verschillende rooilijnen wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 2. Verzoek dd. 18 April 1928 van den Landbouwwintercursus te Steenbergen om subsidie. Op voorstel van den Voorz. wordt besloten dit stuk om advies te zenden naar de fiaan- cieele commissie. 3. Verzoek dd. 9 Maart 1928 van A. Buteijn om vergoeding ingevolge art. 13 der L. O. wet om vervoer van zijn kinderen naar de school te St. Philipsland. VOORZ. De afstand van de woning tot de school is ongeveer 4750 M., zoodat Buteijn daar zijn kinderen in deze gemeente nog geen school hebben bezocht, recht heeft op ver goeding. Hij verklaart genoegen te nemen met een bedrag van f 40 per kind en per jaar, zoodat B. en W. voorstellen hem met ingang van den dag waarop de kinderen leerplichtig worden, dit bedrag toe te kennen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. Rondvraag. dhr. BAZELIER, Alvorens we nadere uit gaven gaan doen zou ik het Dagelijksch bestuur willen wijzen op de verbetering van de Beeren- straat. Twee j «en geleden is daarvoor reeds een bedrag uitgetrokken maar de verbeterin gen zijn nog steeds niet aangebracht, terwijl andere werken wel werden uitgevoerd. Dat is onbillijk. Vorig jaar is de straat verbeterd en een trottoir aangelegd bij den heer Veraart en de rest is maar over het hoofd gezien. Zulks wekt bij de menschen verkeerde veronderstel lingen. Ik wil de aandacht van het dagelijksch bestuur daar eens op vestigen. VOORZ. De bewoners van de Beerenstraat kunnen allen precies hetzelfde krijgen als de heer Veraart, als ze ons de trottoirbanden maar cadeau doen, zooals dat ook door den heer Veraart gebeurd is. Wij zullen dan de tegels leggen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 36