i 3 4 2 WEI 1928 Kruispoort breèder kan worden gemaakt dan kunt u gerust een voorstel daartoe indienen. dhr. VAN HEREL. De weg naar den Wel berg zal 32 M. breed zijn. VOORZ. Hiervan gaat de Boomvaart af, en als we dezen weg smaller gaan nemen, dan zal in de sloot moeten worden gebouwd, wat ons toch ook niet aanbevelenswaardig voorkomt. dhr. VAN HEREL. Nu wordt er over een groote breedte op particulieren grond gebouwd. Ik heb den eigenaar van dezen grond bij me gehad, en deze zou er reeds genoegen mee nemen indien 4 M. op zijn grond werd gebouwd. VOORZ. Laten we nu ij het vaststellen van rooilijuen niet kijken naar persoonlijke belangeD, maar op de eerste plaats 't algemeen belang betrachten. dhr. VAN LOON. Ik acht het voorstel van B. en W., waarbij een flinke breede straat wordt geprojecteerd wel juist. Ik ben zelf eigenaar van een belangrijke hoeveelheid grond langs dien weg, doch ik heb tegen het voorstel niet het minste bezwaar. Wanneer men aan de Wipsiraat komt dan doet de flinke ruimte die men daar aantreft al aanstonds prettig aan. dhr. THEUNISSE. Als ik me niet vergis, heeft u ook gesproken over de Kruispoort. Als nu de voorgestelde rooilij u wordt bepaald moeten dan ook die hekken en tuintjes die daar de straat juist zoo smal maken ook wor den opgeruimd VOORZ. Dat alles kan niet ineens. Wat eenmaal aanwezig is, mag blijven bestaan, maar er mag niets worden bijgebouwd buiten de rooilijn. dhr. THEUNISSE. Ik wil hier alleen wijzen op het onhoudbare van den toestand, zooals die aan de Kruispoort heerscht. De weg is daar zoo smal, dat hij voor het verkeer beslist ge vaarlijk is, vooral in het najaar bij het bieten- vervoer enz. doet zich dit euvel bijzonder gevoelen. Ik ben van meening dat we al het mogelijke moeten doen om dien weg daar te verbreeden, teneinde aan dezen onhoudbaren toestand een einde te maken. VOORZ. We zullen bij de begrooting komen met een voorstel tot onteigening van de ver- keersbelemmeringen aan de Kruispoort en den Bergschen Grintweg. dhr. BAZELIER, Ik geloof dat de menschen reeds welen dat de gemeente dien grond zal onteigenen. Deze zaak is voor eenige jaren reeds klaar gemaakt, zoodat we daarop kunnen doorwerken. VOORZ. Dan zullen we dat eens nazien. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 35