2 MEI 1928 e. Schrijven dd. Maart 1928 van de Com missie voor de cultureele en ekonomische propaganda ter gelegenheid van de Olympische spelen 1928 om een subsidie van f 10. De financieele commissie is in haar rapport dd. 10 April 1928 van meening, dat de ge- meentefinanciëu het verleenen van steun aan dergelijke weinig importante zaken niet toe laten, en stelt derhalve voor op het verzoek afwijzend te beschikken. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. f. Rekening en verantwoording Gezond- heidscommissie over 1927. Met algemeene stemmen wordt besloten deze rekeniDg, aangevende in ontvangsten een be drag van f 2633.86, in uitgaven f 2454.35, sluitende alzoo met 'n batig saldo van f 179.51 goed te keuren. Tevens wordt besloten goedkeuring te ver leenen aan eene af- en overschrijving op de begrooting 1927. g. Nota dd. 11 April 1928, G no. 244 van Ged. Staten, houdende aanmerkingen op de gemeentebegrooting 1928. VOORZ. Deze aanmerkingen zijn van administratieven aard en de beantwoording daarvan heeft bij de stukken ter inzage gelegen. Met algemeene stemmen wordt besloten overeenkomstig dat concept aan Ged. Staten te antwoorden. 2. Drie-jaarUjkBche afrekening Bijzondere Scholen (R. K. L. O. school in de Kom, te Welberg en te de Heen, en R. K. U. L, O. school in de Kom). Besloten wordt de betreffende stukken in handen der financieele commissie te stellen, ten einde in de eerstvolgende vergadering de bedragen definitief vast testellen. 3. Benoeming lid Salariscommissie De VOORZ. verzoekt de heeren v. Bergen en Veraart als stemopnemers te willen fungeeren. Bij de eerste vrije stemming worden uitge bracht 13 stemmen en wel 6 op den heer Vogelaar, 3 op den heer Bazelier, 3 op den heer van Herel, 1 op den heer Herbers. Daar niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft overeenkomstig het regle ment van orde 'a tweede vrije stemming plaats. Het resultaat hiervan is, dat worden uitge bracht op den heer Vogelaar 6, op de heeren 2 O

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 33