Woensdag 2 Mei 1928 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Aanwezig de heeren Chr, Herbers, J. C. Bazelier, L. C. Vogelaar, P. van den Bergh, M. Veraart, N. van BergeD, J. Theunisse, mej. P.a van Meer, de heeren P. Swagemakers (wethouder), M. van Herel, A. G. Moors (wet houder), L. M. A. van Loon en A. L. M, J. de Wit. Voorzitter de Burgemeester. Secretaris J. L. M. Jurgers. Voorzitter opent de vergadering. VOORZ. Aangezien bij mij overeenkomstig het Reglement van Orde geen aanmerkingen zijn ingekomen op de notulen der vergadering van 21 Maart 1928, stel ik voor deze onge wijzigd goed te keuren en vast te stellen. Met algem. stemmen wordt aldus besloten, a. Goedgekeurde raadsbesluiten Besluit van Ged. Staten dd. 4 April 1928, G no. 297, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 21 Maart 1928, tot verkoop een perceel grond aan de Wipstraat aan P. J. Koch. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. Schrijven dd, 3 Maart 1928 no. 320 van den Inspecteur der directe belastingen te Zevenbergen, betreffende de verandering op de heffing van opcenten op de personeele belasting. VOORZ. Burgemeester en Wethouders stellen voor de verandering vastgesteld in de vergadering van 11 Januari 1928 in te trek ken, omdat blijkt dat de opbrengst der Perso neele belasting niet lager zal zijn, dan tevoren was geraamd. Dienovereenkomstig wordt met algemeene stemmen besloten. c. Procesverbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger en het Vleeschkeurings- bedrijf. Beide stukken worden voor kennisgeving aangenomen, d. Rekening van het Vleeschkeuringsbe- drijf over 1927. Op voorstel van den Voorz. wordt besloten deze rekening in handen der financieele com missie te stellen. O JL

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 32